Energianvändning och energiproduktion

Energirådgivning

Motiva Ab erbjuder olika konsumentkategorier material, rådgivning och handledning i energifrågor på riksnivå. Byggorganisationer, konsumentorganisationer och många organisationer inom energibranschen samt lokala energibolag bidrar också med rådgivning.

Energirådgivning till konsumenter

Sedan 2010 har det byggts upp en landsomfattande oberoende och bred rådgivning. Då inleddes ett tvåårigt försök med energirådgivning till konsumenter. Det stöddes av Sitra och Arbets- och näringsministeriet och samordnades av Motiva. Årligen har det förlängts delvis med statligt stöd genom ministeriet och det har letts av landskapen och de största städerna. För närvarande ges inget statligt stöd för regional rådgivning, bortsett från Motivas verksamhet. I viss mån förekommer rådgivning hos kommunerna, landskapen och energiföretagen.

Energikontor

Delvis med stöd av EU har man i Finland inrättat ett dussin lokala eller regionala energikontor som ska främja energisparandet och användningen av förnybar energi. Efter en treårig stödperiod har en del av kontoren fortsatt verksamheten med annan projektfinansiering och stöd från kommunen eller landskapet. Energikontoren har handlat initiativrikt med kampanjer och program för enskilda målgrupper. Typiska målgrupper är husbolag, kommuner, småhusbyggare och små och medelstora företag. 

Reparationsrådgivning

Reparation av bostadshus är förknippat med energiförbrukning. Miljöministeriet har tagit fram en nättjänst som ska underlätta reparationer i husbolag och småhus. Innehållet är sammanställt av experter och riktar sig till boende, ägare och bostadsbolag samt professionella inom fastighetsskötseln. En del kommuners byggnadstillsyn bidrar med rådgivning om byggande och reparationer. Dessutom kan organisationer ha rådgivning för sina medlemmar.

Styrning av rörligheten

Kommunikationsministeriet/Trafikverket stöder årligen projektbaserade förslag som främjar hållbar trafik (gång-, kollektiv och cykeltrafik). I projekten ingår också avsnitt med rådgivning om energianvändning.

Rådgivning om träenergi

Träenergirådgivare har utbildats för skogscentralerna med stöd av Jord- och skogsbruksministeriet. Också termen bioenergirådgivare har förekommit. Rådgivarna ger service i första hand till skogs- eller gårdsägare.

ManagEnergy ger råd på sina webbsidor

EU:s program "Intelligent Energi - (IEE)" stöder energirådgivningsarbetet i kommunerna och landskapen och då särskilt informationsutbytet mellan medlemsländerna genom sina webbsidor.