Sakkunnigtjänster

Content source

I skadeståndsrätt bör man skilja åt kontraktuellt och utomobligatoriskt skadeståndsansvar. Vid utomobligatoriskt skadeståndsansvar gäller skadan en utomstående person. På dessa situationer tillämpas i allmänhet skadeståndslagen, men i vissa fall tillämpas speciallagarnas egna skadeståndsbestämmelser
Content source

Kommunen måste reagera omedelbart på avtalsbrott eller andra brister. Om det tar alltför lång tid innan reklamationen görs, kan avtalsparten gå miste om sin rätt att åberopa en viss brist. Reklamationen ska göras genast även om man exempelvis ännu inte känner till hur stor skada avtalsbrottet har or
Content source

De allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling är avtalsvillkor som upprätthålls av Finansministeriet. I villkoren beaktas de krav som upphandlingslagen ställer på kontrakt i den mån som det är möjligt i allmänna villkor. Avtalsvillkoren har utarbetats separat för varor respektive tjänster. D
Content source

Standardavtalsvillkor kallas i allmänhet för allmänna avtalsvillkor. Det är fråga om avtalsvillkor som är avsedda för flera enskilda avtal mellan olika avtalsparter. Allmänna avtalsvillkor utarbetas av olika intressenter och tillämpas i avtal mellan aktörer inom en viss sektor. Allmänna avtalsvillko
Content source

Upphandlingskontrakt är normala avtal på vilka avtalsrättsliga principer tillämpas. Upphandlingslagen förutsätter att offentlig upphandling konkurrensutsätts. Därför bör avtalsparten väljas i enlighet med upphandlingslagens bestämmelser. Bestämmelserna gäller i huvudsak tiden innan kontraktet ingås,
Content source

Ett avtal bör aldrig undertecknas eller på annat sätt godkännas utan att man läst alla avtalsvillkor omsorgsfullt (också bilagor och/eller hänvisningar till allmänna avtalsvillkor). I egenskap av näringsidkare har kommunerna, i motsats till konsumenterna, inte rätt att återta en rättshandling. Avtal
Content source

En allt större del av kommunernas verksamhet baserar sig på avtal. Avtalsstyrning förutsätter förtrogenhet med avtalsvärldens spelregler. I stället för förvaltningsregler tillämpas avtalsrättsliga principer på avtal. I kommunallagen är avtalsbaserad ledning ett delområde i ledningen av kommunen. Det
Content source

Avtal Avtalsstyrning förutsätter förtrogenhet med avtalsvärldens spelregler. Alla avtal medför risker. I avtalsvillkoren och lagstiftningen finns det bestämmelser om fördelningen av risken mellan avtalsparterna. För att kunna hantera avtalsrisker måste man känna till de normer och spelregler som gäl
Content source

Obs. Grundlagsutskottet krävde i sitt utlåtande 29.6.2017 ändringar i lagen om ordnande av social- och hälsovård och landskapslagen, vilka är under behandling i riksdagen. Ändringarna innebär att verkställigheten av vård- och landskapsreformen skjuts upp med ett år. Kommunförbundets webbsidor, handb
Content source

Obs. Grundlagsutskottet krävde i sitt utlåtande 29.6.2017 ändringar i lagen om ordnande av social- och hälsovård och landskapslagen, vilka är under behandling i riksdagen. Ändringarna innebär att verkställigheten av vård- och landskapsreformen skjuts upp med ett år. Kommunförbundets webbsidor, handb
Content source

Obs. Grundlagsutskottet krävde i sitt utlåtande 29.6.2017 ändringar i lagen om ordnande av social- och hälsovård och landskapslagen, vilka är under behandling i riksdagen. Ändringarna innebär att verkställigheten av vård- och landskapsreformen skjuts upp med ett år. Kommunförbundets webbsidor, handb
Content source

Obs. Grundlagsutskottet krävde i sitt utlåtande 29.6.2017 ändringar i lagen om ordnande av social- och hälsovård och landskapslagen, vilka är under behandling i riksdagen. Ändringarna innebär att verkställigheten av vård- och landskapsreformen skjuts upp med ett år. Kommunförbundets webbsidor, handb
Content source

Obs. Grundlagsutskottet krävde i sitt utlåtande 29.6.2017 ändringar i lagen om ordnande av social- och hälsovård och landskapslagen, vilka är under behandling i riksdagen. Ändringarna innebär att verkställigheten av vård- och landskapsreformen skjuts upp med ett år. Kommunförbundets webbsidor, handb
Content source

Obs. Grundlagsutskottet krävde i sitt utlåtande 29.6.2017 ändringar i lagen om ordnande av social- och hälsovård och landskapslagen, vilka är under behandling i riksdagen. Ändringarna innebär att verkställigheten av vård- och landskapsreformen skjuts upp med ett år. Kommunförbundets webbsidor, handb
Content source

Obs. Grundlagsutskottet krävde i sitt utlåtande 29.6.2017 ändringar i lagen om ordnande av social- och hälsovård och landskapslagen, vilka är under behandling i riksdagen. Ändringarna innebär att verkställigheten av vård- och landskapsreformen skjuts upp med ett år. Kommunförbundets webbsidor, handb