Sakkunnigtjänster

Content source

Arkitekturens natur Den övergripande arkitekturen för kommunsektorn Den övergripande arkitekturen för kommunsektorn är en del av den övergripande arkitekturen för den offentliga förvaltningen. Med övergripande arkitektur avses modellering, beskrivning och planering av verksamhet, informationsbehov,
Content source

Juhta har sammanlagt 14 medlemmar och 14 ersättare, varav hälften representerar kommunfältet och hälften staten. Det arbete som görs inom ramen för Juhta är tjänstearbete för vilket det inte betalas några separata arvoden. Medlemmar och ersättare som föreslås av Finlands Kommunförbund Hanna Tainio,
Content source

Delegationen för små kommuner har som särskild uppgift att medverka till att de särskilda synpunkter som gäller små kommuner blir beaktade i Kommunförbundets verksamhet. Med anledning av den ändrade tidpunkten för kommunalvalet fortsätter den nuvarande delegationen tills den nya delegationen utses.
Content source

År 2016 startade Kommunförbundet ett ettårigt utvecklingsprojekt, Integration på svenska, i samarbete med Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen tre smeder. I tidigare rapporter och kartläggningar har framkommit ett behov av en koordinator för att utveckla tvåspråkiga kommun
Content source

Vad innebär Kommunförbundets förändringsstöd? Direkt individuell rådgivning: Fråga så svarar vi Kommunförbundet stöder kommunerna, samkommunerna, regionerna och de projektorganisationer som planerar vårdreformen i planerings-, utrednings-, berednings- och genomförandeskedet av reformen. Begäran om s
Content source

Kommunförbundets projekt Invånarfokus i vård- och landskapsreformen skapar verktyg för invånarinflytande i landskapet, stärkande av demokratin och kundorientering i planeringen av tjänsterna. Projektet syftar till att öka kunskapen om hur invånarnas möjligheter att delta och påverka kan tillgodoses
Content source

Kommunen år 2019 liknar inte den nuvarande. De nyvalda beslutsfattarna får tackla frågor om hurdan den egna kommunens framtidsvision ska vara, vilka styrkor kommunen har och vad man vill satsa på. Den största offentliga förvaltningsreformen i Finlands historia, som kommer att ske om ett och ett halv
Content source

I kommunerna behövs det klara avtalsprocesser och personer som ansvarar för avtalen. Organiseringsansvaret enligt kommunallagen inbegriper en skyldighet att övervaka avtal som ingåtts. Om övervakningen försummas innebär det att organiseringsansvaret inte uppfyllts. Kommunstyrelsen och kommundirektör
Content source

Kommunförbundet har erfarit att det finns tendenser att genom besvär försöka få kommunen att betala för ”förlikning”. Enligt uppgift har kommunens representanter bland annat fått höra att alla för kommunen viktiga beslut om markanvändning och byggande systematiskt kommer att överklagas, om kommunen
Content source

Offentliga sammanslutningar får inte genom sina åtgärder snedvrida verksamheten på marknaden, vilket i kommunerna påverkar bland annat fastighetsköpen. Med tanke på EU:s regler och bestämmelser om statligt stöd är det viktigt att på förhand tillförlitligt utreda att fastighetsköpet och köpeskillinge
Content source

Vid fastighetsköp finns det skäl att inte bara beakta lagstiftningen om beslutsfattande och avtal utan också rättspraxis. På denna sida sammanställs nya viktiga beslut och anknytande artiklar av våra sakkunniga. Beaktansvärda beslut meddelas av högsta domstolen och hovrätterna när det gäller avtal o
Content source

Vid fastighetsköp kan det redan på förhand vara känt att marken är förorenad, eller också kan marken först efter köpet visa sig vara förorenad. Det kan handla om kvalitetsfel vid fastighetsköp eller säljarens felansvar. Enligt jordabalken (JB) kan en fastighet vara behäftad med kvalitetsfel (JB 2 ka
Content source

När kommunen säljer en fastighet svarar kommunen i regel för fel i köpeobjektet. Ansvaret påverkas ändå bland annat av om felet är omfattande och om köparen har försummat sin skyldighet att granska objektet. Bestämmelser om ansvar för fel Bestämmelser om säljarens felansvar finns i 2 kapitlet i jord
Content source

Det kommunala beslutsfattandet medför vissa särdrag i fråga om fastighetsköp. Kommunen har med stöd av självstyrelsen i regel en bred prövningsrätt att besluta om köp. Prövningen i anslutning till beslutsfattandet är ändå inte helt fri. Lagstiftning om fastighetsköp Det kommunala beslutsfattandet me
Content source

Kommunförbundet bevakar kommunernas och hela kommunsektorns intressen, erbjuder kommunerna tjänster och möjlighet till utveckling och stärker deras självstyrelse. Alla kommuner och städer i Finland är medlemmar i Kommunförbundet. Också landskapsförbunden, sjukvårdsdistrikten och andra kommunalt ankn
Content source

Finlands kommuner arbetar aktivt för att dämpa klimatförändringen och främja anpassningen. De minsta målmedvetna klimatkommunerna är kommuner med drygt tusen invånare. Samtliga kommuner med över 50 000 invånare utför aktivt klimatarbete. Kommunerna är olika och därför kan samma koncept inte tillämpa