Förändringsstöd

Frågor och svar om vård- och landskapsreformen

Förändringsstöd

Obs. Grundlagsutskottet krävde i sitt utlåtande 29.6.2017 ändringar i lagen om ordnande av social- och hälsovård och landskapslagen, vilka är under behandling i riksdagen. Ändringarna innebär att verkställigheten av vård- och landskapsreformen skjuts upp med ett år. Kommunförbundets webbsidor, handböcker och övriga material om förändringsstöd uppdateras i enlighet med den nya tidsplanen för beredningen av lagstiftningen i riksdagen våren 2018.

Kommunens ekonomi

Hur ska kommunerna handla under 2017-2018 för att optimera övergångsutjämningen i landskapsreformen?

Ju bättre kommunens balansläge är innan reformen träder i kraft 1.1.2019, dess bättre är kommunens situation i förändringskalkylen. I kalkyleringen av balansläget används boksluten från 2017 och 2018. Balansläget är differensen mellan inkomster och utgifter enligt följande formel: ”Balans = inkomster – utgifter = skatteinkomster + statsandelar (FM, UKM) + övriga finansiella poster – (nettodriftskostnader dvs. verksamhetsbidrag + avskrivningar)” där inkomster och utgifter gäller de uppgifter som överförs till landskapen (social- och hälsovård och räddningsväsendet).

Balansen blir bättre om

  • skatteinkomsterna ökar eller
  • statsandelarna (FM, UKM) ökar eller
  • övriga finansiella poster ökar eller
  • nettodriftskostnaderna minskar.

Det viktigaste är att minska kostnaderna för social och hälsovård, eftersom de direkt påverkar den permanenta övergångsutjämningen och förändringsbegränsningen i kommunernas framtida statsandelssystem.

Sysselsättning

Svaren har kontrollerats 19.5.2017 och beskriver situationen som gällde då.

Överförs betalningen av arbetsmarknadsstöden för  långtidsarbetslösa till landskapen?

Vi har än så länge inte något beslut om överföringen av kommunernas utgifter för arbetsmarknadsstöd. Möjligheten att landskapen och kommunerna skulle dela på utgifterna har diskuterats men det finns inget officiellt förslag.

Hur blir det med den rehabiliterande arbetsverksamheten i kommunerna?

Arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte är en socialservice i enlighet med socialvårdslagen (710/1982). I lagförslaget som sänts på remiss i maj 2017 sägs det att Social- och hälsovårdsministeriet under sommaren 2017 tillsammans med Arbets- och näringsministeriet bereder de ändringar som reformen föranleder i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. (Begäran om utlåtande och RP-utkast ANM:s webbsida på finska.)

På Social- och hälsovårdsministeriet har man diskuterat möjligheten att helt avstå från arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte år 2019 och införa en helt ny form av tjänst. I regionala försök med arbetskrafts- och företagsservice som inleds 1.8.2017 kommer arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte att ersättas med en ny typ av service som ska hjälpa de arbetslösa att komma ut på arbetsmarknaden. Under försöket samlas erfarenhet om den nya servicen och om hur fungerande den är för att man senare ska kunna fatta beslut om den.  För närvarande har vi ingen tillförlitlig information om saken.

Den temporära förvaltningen

Svaren nedan grundar sig på lagförslaget från 22.12.2016.

Hur bildas den temporära förvaltningen?

Landskapsförbundet leder avtalsförhandlingarna om det temporära beredningsorganets sammansättning. Landskapsstyrelsen tillsätter beredningsorganet i enlighet med det som överenskommits vid förhandlingarna. Det är fråga om ett formellt konstaterande av förhandlingsresultatet och prövningsrätt kan inte användas.

Om beredningsorganet inte tillsatts inom två månader efter att införandelagen trätt i kraft, tillsätter statsrådet beredningsorganet på förslag av Finansministeriet. Ett beredningsorgan som tillsätts av statsrådet ska ha totalt 6 medlemmar från kommunerna och samarbetsområdena för primärvården och socialvården, 2 medlemmar från sjukvårdsdistriktet, 1 medlem från specialomsorgsdistriktet, 1 medlem från landskapsförbundet, 1 medlem från räddningsverket, 1 medlem från närings-, trafik- och miljöcentralen och 1 medlem från arbets- och näringsbyrån samt ersättare för dem.

Finns det två landskapsfullmäktige år 2018?

Landskapsförbundet och det nya landskapet är två fristående organisationer.

Landskapsförbundets (samkommunens) fullmäktige finns kvar lika länge som landskapsförbundet, dvs. till slutet av 2018.

För det nya landskapets del förrättas det första landskapsvalet i samband med presidentvalet 2018. Landskapsfullmäktiges mandatperiod börjar den 1 mars 2018 och varar till utgången av maj 2021.

Vilket organ godkänner landskapsförbundets bokslut 2018?

I 33 § i införandelagen sägs att ”Bokslutet och koncernbokslutet för 2018 i samkommunerna....undertecknas av landskapsstyrelsen och landskapsdirektören. Landskapsfullmäktige ska behandla boksluten....och besluta om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga före utgången av juni 2019.”

Landskapsförbundets bokslut för 2018 godkänns alltså inte av landskapsförbundets (samkommunens) fullmäktige utan av det nya landskapets fullmäktige.

Miljövård

Hur blir det med den kommunala miljövården?

Kommunerna kommer också i framtiden att sköta miljövården. Enligt regeringens utkast från december kan den kommunala uppgiften som miljövårdsmyndighet i sin helhet överföras till landskapet om alla kommunerna inom landskapet kommer överens om saken med landskapet. Om uppgiften övergår till landskapet måste kommunerna se till finansieringen av uppgiften. Om man går in för detta arrangemang behövs detaljerade avtal om de resurser som förs över och om uppgiftsområdets omfattning och kvalitet. Dessutom behövs avtal om på vilket sätt sakkunskapen om miljöskydd står till kommunernas förfogande efter överföringen av uppgiften.

Övriga frågor

Hur får jag aktualitetsöversikten Förändringsläget i min e-post?

Förändringsläget kan också beställas på adressen reformfragor@kommunforbundet.fi.

Ange namn, e-postadress, organisation och titel. Uppgifterna används endast för utskick av aktualitetsöversikten.

Beställningen kan annulleras på samma adress.

tags
Från kommun till landskap

Från kommun till landskap

Kommunförbundets handböcker om åtgärderna under övergångsperioden
narrow
Vård- och landskapsreformen

Vård- och landskapsreformen

Kommunförbundets webbsidor om vård- och landskapsreformen
narrow