Miljö- och hälsoskydd

Hälsoskyddet

Enligt hälsoskyddslagen ska kommunen inom sitt område främja och övervaka hälsoskyddet så att en hälsosam livsmiljö tryggas för invånarna. Kommunen ska också informera om hälsoskyddet och ordna handledning och rådgivning om hälsoskyddet. Kommunen ska för den regelbundna tillsynen utarbeta och godkänna en tillsynsplan för hälsoskyddet (kommunal tillsynsplan) så att tillsynen är av hög kvalitet och regelbunden samt förebygger sanitära olägenheter.

Dessutom ska kommunens tillsynsmyndighet för hälsoskyddet 

  • övervaka kvaliteten på badvattnet vid allmänna badstränder och i siminrättningar och simhallar
    i samarbete med övriga myndigheter och inrättningar på förhand se till att den kan vidta de beredskaps- och försiktighetsåtgärder som behövs för att förebygga, klarlägga och undanröja sanitära olägenheter som uppstått i exceptionella situationer
  •  granska anmälan av sådana verksamhetsutövare som avses i 13 § i hälsoskyddslagen innan lokalerna tas i användning i en offentlig nöjes-, samlings- eller inkvarteringslokal samt i daghem, skolor, åldringshem och motsvarande vårdhem samt fatta beslut i saken
  • regelbundet övervaka kvaliteten på vatten som distribueras av anläggningar som levererar hushållsvatten samt kvaliteten på hushållsvatten avsett för försäljning från tankbil eller tankbåt, i flaskor eller i behållare samt övervaka att vatten från vattenverk genomgår en tillräcklig behandling. Om hushållsvattnets kvalitet inte uppfyller utfärdade kvalitetskrav ska kommunens hälsoskyddsmyndighet vidta de åtgärder som lagen kräver  
  • behandla ansökan om godkännande av vattendistribuerande verk innan verket eller omändringar i verket tas i bruk
  • vid behov utfärda bestämmelser för tryggande av kvaliteten hos hushållsvatten
  • vid behov ålägga den som är skyldig till sanitär olägenhet eller en instans som ansvarar för reparationerna att vidta åtgärder för att avhjälpa den sanitära olägenheten eller begränsa användningen av en lägenhet som bostad eller vistelseutrymme (27 §)
  • ålägga en fastighets eller ett områdes ägare eller innehavare att vid behov vidta åtgärder för att utrota mikrober eller skadedjur som åsamkar sanitär olägenhet  i fastigheten eller på det allmänna området och att förelägga nödvändiga åtgärder för att utrota skadedjuren, om de kan anses sprida sjukdomar eller på annat sätt åstadkomma sanitär olägenhet
  • inom sitt område ombesörja tillsynen över iakttagande av EU:s förordningar som gäller tillämpningsområdet för hälsoskyddslagen (inspektioner av fartyg) samt beviljande av intyg enligt Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente (råttor).  

Mer information

Läs mer om dessa teman