Kommunfakta

Befolkningsstrukturen

Den största förändringen i befolkningsstrukturen i Finland och hela Europa är befolkningens stigande ålder. Andelen pensionärer ökar kraftigt samtidigt som den arbetsföra befolkningen minskar. Andelen barn och unga minskar och någon betydande förändring i nativiteten är inte att vänta. Du hittar Kommunfaktas befolkningsprognoser här.

Befolkningens åldersstruktur

Den största förändringen i befolkningsstrukturen i Finland och hela Europa är befolkningens stigande ålder. Andelen pensionärer ökar kraftigt samtidigt som den arbetsföra befolkningen minskar. Andelen barn och unga minskar också och någon betydande förändring i nativiteten är inte heller att vänta i framtiden.

Befolkningspyramiden åskådliggör befolkningens åldersstruktur. Pyramiden visar både förhållandet mellan olika årsklasser och de kvantitativa skillnaderna mellan könen. Vid en granskning av befolkningspyramider åskådliggörs också de regionala skillnaderna och den kommande befolkningsutvecklingen enkelt med hjälp av en figur.

Utvecklingen av befolkningens åldersstruktur

Trots att befolkningens stigande ålder berör varje finländsk kommun finns det också stora åldersstrukturella skillnader mellan kommunerna. Under de senaste tio åren har andelen personer i arbetsför ålder minskat i drygt två tredjedelar av kommunerna, medan andelen ökat i en tredjedel. För närvarande varierar andelen arbetsföra från kommun till kommun, från cirka 50 procent i Luhanka till 70 procent i Helsingfors.

Syntyneet ja kuolleet