Allmänna avtalsvillkor

JYSE

De allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling är avtalsvillkor som upprätthålls av Finansministeriet. I villkoren beaktas de krav som upphandlingslagen ställer på kontrakt i den mån som det är möjligt i allmänna villkor. Avtalsvillkoren har utarbetats separat för varor respektive tjänster.

Det är frivilligt att använda villkoren vid offentlig upphandling. Villkoren är snarare en allmän villkorsmodell som kan vara bra att tillämpa på avtal. De lämpar sig sällan för användning som sådana. Därför bör upphandlande enheter vid beredning av villkor för upphandlingskontrakt överväga vilka villkor som vid upphandlingen i fråga bör avtalas på ett annat sätt.  Även om det finns separata villkor för varor och tjänster har målet varit att de allmänna villkoren ska vara så enhetliga som möjligt.

Särskilt i fråga om JYSE Tjänster har det visat sig att staten och kommunsektorn delvis har olika behov. Det beror huvudsakligen på att staten inte tillhandahåller lagstadgad basservice. Villkoren har utarbetats genom kompromisser mellan staten, kommunfältet och näringslivet och de motsvarar inte till alla delar kommunsektorns behov. Eftersom de allmänna avtalsvillkoren inte kan utformas så att de täcker alla typer av upphandling och alla upphandlingssituationer, måste villkorens lämplighet och eventuella ändringar i dem i vilket fall som helst övervägas från fall till fall. Därför bör de upphandlande enheterna i sin anbudsförfrågan ange till vilka delar avvikelser görs från villkoren i JYSE och vilka tilläggsvillkor som tillämpas på upphandlingen.

Villkor om avtalsvite vid kartell

En upphandlande enhet som lider skada vid avtalsbrott har möjlighet att få skadestånd av avtalsparten. Förutsättningen är att talan väcks vid tingsrätten. Vid rättegången är den upphandlande enheten skyldig att visa att den lidit skada på grund av avtalspartens förfarande. Det kan vara omöjligt eller åtminstone väldigt svårt, arbetskrävande och dyrt att visa att skada uppstått, eller i varje fall hur omfattande skadan är.

JYSE-villkoren innehåller inte något villkor om avtalsvite för karteller. Kommunförbundet har på kommunfältets begäran utarbetat ett villkor om avtalsvite som mall. Den upphandlande enheten kan fritt ändra villkoret på det sätt som den anser bäst. Det lönar sig för de upphandlande enheterna att överväga att införa ett villkor om avtalsvite för karteller i sina kontrakt. Den upphandlande enheten har då ingen skyldighet att visa att skada uppstått och hur omfattande den är.

Enligt avtalsvillkoret är avtalsparten skyldig att betala den upphandlande enheten det avtalsvite som nämns i villkoret, om avtalsparten genom ett lagakraftvunnet beslut konstaterats ha gjort sig skyldig till sådan i konkurrenslagen avsedd förbjuden konkurrensbegränsning mellan näringsidkare (kartell) som avses i avtalsvillkoret. Villkoret om avtalsvite är ofta i praktiken den enda möjligheten att trygga att den upphandlande enheten får ersättning av avtalsparten för skada som förorsakats av en kartell.

Villkorstexten, som fritt kan användas i kommunsektorns kontrakt, lyder som följer:

Genom att underteckna detta kontrakt intygar tjänsteleverantören att denne under det anbudsförfarande som lett till kontraktet eller vid ingåendet av kontraktet inte har gjort sig skyldig till i konkurrenslagen avsedd förbjuden konkurrensbegränsning mellan konkurrerande näringsidkare (kartell) på marknaden för tjänsten i fråga inom beställarens verksamhetsområde.

Om tjänsteleverantören genom ett lagakraftvunnet beslut konstateras ha gjort sig skyldig till ovan nämnd i konkurrenslagen avsedd förbjuden konkurrensbegränsning mellan konkurrerande näringsidkare (kartell), är tjänsteleverantören skyldig att i avtalsvite betala beställaren 20 procent av den genomförda och betalade tjänstens totala värde med ränta beräknat från kravdagen samt ersätta den skada som orsakats beställaren till den del som överskrider avtalsvitets belopp. Tjänsteleverantören ska dessutom ersätta de kostnader som orsakats av utredningen av ärendet och rättegångskostnaderna med ränta.

Om tjänsteleverantören avslöjar kartellen och med stöd av 14 § i konkurrenslagen (12.8.2011/948) helt befrias från påföljdsavgift, befrias tjänsteleverantören också från avtalsvite enligt detta villkor.

Eftersom JYSE-villkoren upprätthålls av staten, ansvarar Finansministeriet för innehållet och det tekniska underhållet. Därför finns inte själva villkoren på Kommunförbundets webbsidor, endast en länk till dem. Vid eventuella tekniska eller motsvarande oklarheter lönar det sig att kontakta respektive ministerium direkt.

 

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster (pdf)
JYSE 2014 TJÄNSTER, April 2017/Uppdateringsversion
vm.fi

Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av varor (pdf)
JYSE 2014 VAROR, April 2017/Uppdateringsversion
vm.fi

 

tags

Leena Hoppu-Mäenpää

ledande jurist
Juridiska enheten
Ansvarsområden
  • avtalsledning och avtalshantering
  • avtalsrätt
  • upphandlingskontrakt - tjänster enbart för kommunernas upphandlande enheter
  • JYSE-villkor
  • avtalsbaserad beredskap
  • skadestånds- och försäkringsrätt
  • allmän civilrätt
  • konsumentärenden