Finskspråkig tjänst

Chattbotten Fråga om jäv

Kommunförbundets sakkunniga har utvecklat en ny chattbot-tjänst för kommunerna. Tjänsten utnyttjar artificiell intelligens. Tjänsten som heter Kysy jääviydestä svarar på jävsfrågor och finns på webbplatsen för den juridiska enheten vid Kommunförbundet. Tjänsten riktar sig till alla som deltar i det kommunala beslutsfattandet och andra intresserade, det vill säga tjänsteinnehavare, förtroendevalda och vanliga medborgare.

Syftet med tjänsten är att hjälpa kommunala beslutsfattare att bättre känna igen de situationer då man bör jäva sig. Ansvaret för att anmäla jäv ligger i första hand på beslutsfattaren själv. Syftet med tjänsten är i första hand att stöda det demokratiska beslutsfattandet i kommunerna och stärka förtroendet för kommunalt beslutsfattande. Chattbotten fungerar endast på finska.

Så här använder du chattbotten Kysy jääviydestä

Tjänsten har begränsats till att endast svara på frågor om jäv i kommunerna, den kan inte svara på frågor om till exempel valbarhet. Chattbotten öppnas genom att klicka på den lilla blå pratbubblan nere till höger på juridiska enhetens webbsidor om jäv.

 

Du kan använda och testa chattbotten på två olika sätt

 • Färdiga frågor
 • Öppna frågor

Användning av Färdiga frågor

Då du använder de färdiga frågorna behöver du först formulera din egen fråga. I det här fallet skriver du inget i fältet för fritext, utan väljer en lämplig fråga bland dem som chattbotten föreslår. För att få rätt svar måste du vara noggrann med begreppen.

Chattbotten erbjuder länkar som för till Kommunförbundets sidor med mera information om de viktiga begreppen. Till exempel närstående är en term som ofta ingår i jävsfrågor och det är väsentligt att identifiera vilken typ av närstående som avses i frågan.

Öppna frågor i fritextfältet

I detta fall skriver du frågan med egna ord i fältet som syns i nedre kanten av chattbotten. Du måste formulera hela frågan i fältet innan du skickar den. Frågan kan dock bestå av flera meningar. Eventuella skrivfel, skiljetecken eller stora och små bokstäver har inte någon betydelse.

 • Använd ett komprimerat språk och förenkla frågan så att den blir möjligast kort. Tänk ut hela frågan i förväg och de väsentligaste fakta en jurist skulle behöva för att fatta ett beslut.
 • Skriv hela frågan i chattbotten innan du trycker på enter eller sändsymbolen.
 • Observera organisationens karaktär: Gäller frågan kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, nämnd eller samkommun? Eller gäller det en skola, ett daghem eller ett kommunägt bolag?
 • Frågeställarens roll och relationer i förhållande till ärendet ska komma fram. ”Jag är medlem av kommunstyrelsen, och äger mark...”
 • Du kan behöva nämna vilken typ av beslut frågan gäller. Vilken sorts ärende är det som det eventuella jävet gäller? Till exempel beredning av detaljplan eller godkännande av detaljplan m.m.
 • Nämn ingenting konfidentiellt, inga namn, varken på personer, kommuner eller organisationer.
 • I vissa situationer kan chattbotten erbjuda möjligheten att frågan skickas vidare till Kommunförbundets förvaltningsjuristers e-post. Fyll i så fall i de uppgifter som begärs och skicka. Juristen kan då se dialogen som förts med chattbotten och kan bereda svaret på frågan utgående från den.

 

Exempelfrågor

 • Exempel 1: Är jag jävig i stadsstyrelsen när vi behandlar ärenden som gäller ett kommunalt koncernbolag i vars styrelse jag sitter?
 • Exempel 2: Kan jag behandla detaljplanen i nämnden om jag äger en fastighet som gränsar till detaljplanen?
 • Exempel 3: Kan jag delta i nämndens behandling av ett ärende om jag arbetar i ett företag som berörs av ärendet?
 • Exempel 4: Jag är medlem i en inofficiell arbetsgrupp. Kan jag vara med i arbetsgruppens verksamhet om jag har betydande intressen i ärendet?
 • Exempel 5: Är föredragande jävig att bereda ett ärende för stadsstyrelsen om ärendet i fråga gäller föredragandes eget barn?
   

 

Hur vi utvecklar chattbotten

Kommunförbundet satsar på att utveckla och förbättra chattbotten och följer upp frågorna som kommit in varje vecka.

Chattbotten fungerar med artificiell intelligens. Den kan göra fel och den gör det också i inledningsfasen, men dessa fel korrigeras fortlöpande. Dessutom lär den sig av sina misstag. Efter skolning gör den inte om samma misstag. Tjänstens tillförlitlighet ökar hela tiden ju mer den används.

Kommentarer om tjänsten och utvecklingsförslag kan skickas till Kommunförbundet sakkunniga via fältet för tilläggsuppgifter. Kommentarerna behandlas i Kommunförbundets interna grupp som ansvarar för utvecklingen av chattbotten.

Närmare upplysningar om projektet fås av Elisa Kettunen vid enheten för informationssamhället. Frågor om tjänsten och juridiska frågor besvaras av juridiska enheten.

 

Utvecklingen av tjänsten ingår i projektet om digitalisering i framtidens kommun, ett samarbete mellan juridiska enheten och enheten för informationssamhället. I utvecklingsskedet under år 2019 samarbetade man också med Terminologicentralen TSK. Chattbotten har designats av Ultmate.ai.

Läs mer

Jäv
Information om tillämpning, verkan och typer av jäv

 

Läs också

Valbarhet:Val av ledamöter till kommunstyrelsen, nämnder och övriga organ
Kommunförbundets cirkulär (2016)

Valbarhet till fullmäktige
Kommunförbundets cirkulär (2017)

Elisa Kettunen

Elisa Kettunen

Utvecklingschef för digitaliseringen i kommunerna, chef för utvecklingsgrupp
Strategienheten, Digitalisering och informationssamhället
Ansvarsområden
 • ledningsansvar för Kommunernas digitaliseringsteam
 • identifiering och projektering av nya digitaliseringsbehov
 • koordinering av kommunernas digitaliseringsprojekt
 • intressebevakning i frågor som gäller informationspolitik och öppna data

Stiina Torkkel

Sakkunnig i kommunikation
Enheten för kundrelationer, kommunikation och internationella ärenden
+358 9 771 2455, +358 40 528 5359
Ansvarsområden
 • kommunikation i juridiska frågor
 • kommunikation i upphandlingsfrågor
 • utveckling av webbtjänsterna
 • kontakter med medier
Läs mer om dessa teman