Kommunens organ

Direktioner och kommittéer

Fullmäktige beslutar vilka organ kommunen ska ha samt hur befogenheterna och uppgifterna ska fördelas mellan förtroendevalda och tjänsteinnehavare.

En direktion kan vara direkt underställd kommunstyrelsen, men kan också vara underställd en nämnd. Då kan det vara motiverat att bestämma att nämnden i fråga utser direktionens ledamöter. Exempelvis en skolas direktion kan gärna vara underställd den nämnd som ansvarar för skolfrågor.

Fullmäktige kan också besluta att alla eller en del av direktionsledamöterna utses på förslag av invånarna, personalen eller dem som utnyttjar tjänsterna.

Kommunen kan direkt med stöd av lag tillsätta en kommitté för att sköta en viss uppgift. Kommittéer behövs främst för uppgifter av projektkaraktär. Även andra organ kan med stöd av ett beslut av fullmäktige tillsätta kommittéer. En kommitté tillsätts för högst det tillsättande organets mandattid (KommL 32 § 1 mom).

Ledamöter i en direktion kan utses av ett annat organ än fullmäktige (31 § 1 mom. 3 punkten) och ledamöterna i en kommitté väljs av det organ som tillsätter kommittén. Ledamöterna i en direktion eller kommitté berörs inte av begränsningarna i valbarhet för ledamöter i kommunstyrelsen eller nämnder (74.3 §).

Läs mer om dessa teman