Kommunens organ

Nämnder

Fullmäktige slår fast kommunens nämnder i förvaltningsstadgan.

Fullmäktige tillsätter nämnder under kommunstyrelsen och beslutar om antalet ledamöter i nämnderna samt om nämndernas befogenheter och beslutanderätt. I stället för nämnder kan fullmäktige tillsätta utskott för skötseln av uppgifter av bestående natur.

Endast fullmäktigeledamöter och ersättare i fullmäktige kan vara ledamöter och ersättare i utskotten (utskottsmodellen). Alternativt kan fullmäktige besluta att ledamöter i kommunstyrelsen väljs till ordförande för nämnder eller utskott (ordförandemodellen).

Ledamöterna i nämnderna utses för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har fattat beslut om en kortare mandattid. I allmänhet väljs ett udda antal ledamöter för att rösterna vid behandlingen av enskilda sammanträdesärenden inte ska falla jämnt. En nämnd ska ha en ordförande och ett tillräckligt antal vice ordförande.

Nämnderna kan ha sektioner. En ersättare i en nämnd kan också vara ledamot i en sektion. Fullmäktige kan besluta att också andra än ledamöter och ersättare i nämnden kan väljas till ledamöter i en sektion.

tags
Servicepost
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.