Karteller

Asfaltkartellen

Rättegångar

Rättegång om fastställande av påföljdsavgift

Högsta förvaltningsdomstolen gav år 2009 ett beslut om ett antal asfaltföretags brott mot lagen om konkurrensbegränsningar. Med stöd av de framlagda bevisen ansåg högsta förvaltningsdomstolen att det rådde en riksomfattande enhetlig kartell på den finländska asfaltmarknaden under 1994–2002. Kartellen omfattade asfaltentreprenader som beställts av både privata aktörer, kommunerna och staten, och målet för kartellen var att förhindra en fungerande konkurrens på den finländska asfaltsmarknaden.

Högsta förvaltningsdomstolen ålade de företag som nämns i beslutet att som s.k. påföljdsavgifter betala sammanlagt 82,55 miljoner euro för deltagande i kartellen på den finska asfaltsmarknaden 1994–2002. Kartellen leddes av Lemminkäinen Oyj.

HFD:2009:83 Högsta förvaltningsdomstolens beslut i asfaltkartellmålet. Finlex HFD utdömer böter på 82,55 miljoner euro för de medverkande i asfaltkartellen (på finska) Konkurrensverket. Meddelande 29.9.2009

Skadeståndsrättegången

Helsingfors tingsrätt

I november 2013 godkände Helsingfors tingsrätt till största delen kommunernas skadeståndstalan mot de bolag som deltagit i asfaltkartellen. Tingsrätten dömde bolagen att betala sammanlagt 37,4 miljoner euro i skadestånd till kommunerna.

Asfaltskartellrättegången har avslutats i Helsingfors tingsrätt  Meddelande från Helsingfors tingsrätt 28.11.2013

Helsingfors hovrätt

I oktober 2016 gav Helsingfors hovrätt en dom angående kommunernas skadeståndstalan. Hovrätten ansåg att en del av kommunernas skadeståndsanspråk var preskriberade. Hovrätten avgjorde preskriberingsfrågan utgående från högsta domstolens prejudikat 29.2.2016 (HD 2016:11) Hovrätten förkastade också kommunernas anspråk på företag som inte haft att göra med konkurrensbegränsningen, utan som efter kartellen hade förvärvat de inblandade företagens affärsverksamhet eller aktiestock. En del av kraven förkastades också på grund av bevisföringen angående konkurrensbegränsningarna eller förekomsten av skada eller bristande orsakssamband mellan skadan och svarandens förfarande. Hovrätten har av nämnda skäl sänkt skadeståndsansvaret i merparten av målen.

De ersättningar som hovrätten utdömt till förmån för kommunerna varierar från 20 000 till nästan 5 miljoner euro. Hovrätten dömde bolagen att betala sammanlagt cirka 27 miljoner euro i skadestånd till kommunerna.

Helsingfors hovrätts domar i asfaltkartellmålen (på finska) Meddelande från Helsingfors hovrätt 20.10.2016

Högsta domstolen

  1. 21 kommuner och 4 svarande har sökt besvärstillstånd hos högsta domstolen angående Helsingfors hovrätts domar. Om högsta domstolen ger besvärstillstånd kommer domstolen att behandla de rättsfrågor för vilka besvärstillstånd beviljats.

Kommunförbundets anvisningar till kommunerna

År 2004, 2006, 2008 och 2009 gav Kommunförbundet ut cirkulär om den förmodade asfaltkartellen och kommunernas åtgärder år.

I cirkulären behandlade förbundet de omedelbara åtgärder som Kommunförbundet rekommenderade att kommunerna och samkommunerna skulle vidta för att bevaka sina egna intressen och rättigheter i olika skeden av ärendet. De omedelbara åtgärderna för tillvaratagande av kommunernas och samkommunernas rättigheter och intressen gällde preskriptionsavbrytande åtgärder för skadeståndsfordran/återbäring av obehörig vinst och utredning av skadeståndsbelopp.

Kommunförbundet uppmanade också kommunerna och samkommunerna att samarbeta så mycket som möjligt kring utredningen av grunderna för skadeståndstalan och de skador som kartellen orsakat och i mån av möjlighet bilda regionalt ändamålsenliga samarbetsnätverk för skötseln av ärendet och anlita en eller flera gemensamma advokater för att väcka och föra skadeståndstalan vid domstolen.

På detta sätt kunde kommunerna och samkommunerna på ett så ändamålsenligt, effektivt och enhetligt sätt som möjligt bevaka sina juridiska intressen gentemot kartellbolagen vid rättegångar om skadestånd eller återbäring av obehörig vinst.

HFD:s beslut medförde inte i sig skadestånd för kommunerna. Kommunförbundet uppmanade kommunerna och samkommunerna att överväga att väcka talan om skadestånd/återbäring av obehörig vinst och att överväga samarbete i frågan. Dessutom rekommenderade Kommunförbundet att kommunerna och samkommunerna skulle förnya sina tidigare meddelanden för avbrytande av preskription med de intervall som krävs ända tills kommunen eller samkommunen har väckt skadeståndstalan vid tingsrätten i fråga om alla grunder för talan. Läs mer i Kommunförbundets cirkulär.

Kommunförbundets cirkulär:

HFD:s beslut om en kartell mellan asfaltbolag och Kommunförbundets rekommendation om kommunernas fortsatta åtgärder med anledning av beslutet Kommunförbundets cirkulär 22/80/2009, Pirkka-Petri Lebedeff 5.10.2009

Marknadsdomstolens beslut om en eventuell asfaltkartell och tid för väckande av skadeståndstalan enligt lagen om konkurrensbegränsningar Kommunförbundets cirkulär 18/80/2008, Pirkka-Petri Lebedeff 19.5.2008

Cirkulär om den påstådda asfaltkartellen samt anvisningar för kommunerna och samkommunerna Kommunförbundets cirkulär 18/80/2006, Pirkka-Petri Lebedeff 2.11.2006

Konkurrensverkets framställning hos marknadsdomstolen angående asfaltkartellen och eventuella åtgärder med anledning av framställningen Kommunförbundets cirkulär 17/80/2004, Pirkka-Petri Lebedeff 20.4.2004

Enkät

Våren 2010 genomförde Kommunförbundet en enkät om kommunernas och samkommunernas åtgärder med anledning av asfaltkartellen.

Genom enkäten utredde förbundet vilka åtgärder fastlandskommunerna vidtagit gentemot bolagen i asfaltkartellen för att trygga och bevaka sina egna juridiska intressen. Kommunförbundet ville veta om kommunerna hade avbrutit preskriptionen av skadeståndsfordran eller återbäring av obehörig vinst gentemot de bolag som ingått i asfaltkartellen och huruvida kommunen hade fattat beslut om väckande av skadeståndstalan eller andra åtgärder med anledning av kartellen samt huruvida kommunen hade samarbetat med andra kommuner för att utreda grunderna för skadeståndstalan och de skador kartellen orsakat.

Lång process

Skadeståndsrättegångarna kring asfaltkartellen väntades redan år 2009 bli utdragna och komplicerade. Kommunerna och samkommunerna måste därför vara beredda på att processerna kunde ta flera år.

Kommunförbundet följer hur ärendet framskrider och informerar vid behov om frågor av allmänt intresse.

Läs mer

Mer på Kommunforbundet.fi

Hur ersättningar som föranleds av asfaltkartelldomarna behandlas i bokföringen (kommunal ekonomi)

Mer på webben

Slutrapporten Asfalttikartellin kunnille aiheuttamien vahihkojen arviointi, VATT – Statens ekonomiska forskningscentral (14.6.2011)

tags