Karteller

Träkartellen

Rättegång om fastställande av påföljdsavgift

Marknadsdomstolen gav 3.12.2009 ett beslut i ett mål som gällde ett antal skogsbolags brott mot lagen om konkurrensbegränsningar. I sitt lagakraftvunna beslut ansåg marknadsdomstolen att skogsbolagen Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Abp och UPM-Kymmene Abp gjort sig skyldiga till landsomfattande förbjudet prissamarbete och utbyte av prisuppgifter under åren 1997–2004 vid anskaffningen av virkesråvara.

Marknadsdomstolen ålade bolagen att i påföljdsavgifter för brott mot lagen om konkurrensbegränsningar betala de böter på sammanlagt 51 miljoner euro som yrkats: Stora Enso Abp 30 miljoner euro och Metsäliitto 21 miljoner euro. UPM-Kymmene Abp befriades från påföljdsavgift eftersom bolaget berättade om det lagstridiga förfarandet för Konkurrensverket i maj 2004 och lämnade information om kartellen till verket. Också Metsäliitto bistod verket vid utredningen av ärendet, varför Metsäliittos påföljdsavgift nedsattes med 30 %.

Fallet gällde en priskartell på inköparsidan. Avsikten med det landsomfattande och långvariga samarbetet var uttryckligen att begränsa den inbördes konkurrensen och gemensamt kontrollera priset på virkesråvara.

Marknadsdomstolens beslut MAO:614/09 Konkurrensverkets framställning angående ett antal skogsbolags brott mot lagen om konkurrensbegränsningar – inköpskartell – påföljdsavgift (på finska) Marknadsdomstolen

Skadeståndsrättegången

Vid Helsingfors tingsrätt är en rättegång anhängig där 32 kommuner kräver att de skogsbolag som anges i marknadsdomstolens beslut betalar skadestånd för den skada som kartellen orsakat. Kommunerna har yrkat på skadestånd till ett belopp av sammanlagt cirka 6 miljoner euro.

svarande skogsbolagen har bestridit kommunernas skadeståndstalan som ogrundad. Vid Helsingfors tingsrätt slutfördes huvudförhandlingsskedet i slutet av februari. I slutet av februari uppskattade Helsingfors tingsrätt att domen troligen faller i slutet av september 2017.

Kommunförbundets anvisningar för kommunerna

Kommunförbundet gav 4.8.2011 ut ett cirkulär om marknadsdomstolens beslut om en kartell mellan några skogsbolag och en rekommendation om kommunernas fortsatta åtgärder med anledning av beslutet.

Kommunförbundet ansåg att det efter marknadsdomstolens lagakraftvunna beslut fanns skäl för varje kommun att bedöma om kommunen skulle anhängiggöra talan som gäller skadestånd/återbäring av obehörig vinst mot de skogsbolag som nämndes i marknadsdomstolens dom.

Kommunförbundet uppmanade kommunerna att samarbeta sinsemellan så mycket som möjligt kring utredningen av grunderna för skadeståndstalan och de skador som kartellen orsakat. Kommunerna hade skäl att i mån av möjlighet bilda ändamålsenliga samarbetsnätverk för skötseln av ärendet och anlita en eller flera gemensamma advokater för att väcka och föra skadeståndstalan vid domstolen.

Enligt Kommunförbundet var detta en möjlighet för kommunerna  att på ett så ändamålsenligt, effektivt och enhetligt sätt som möjligt bevaka sina juridiska intressen gentemot kartellbolagen vid eventuella förlikningsförhandlingar eller i kommande rättegångar om skadestånd och återbäring av obehörig vinst.

Kommunerna skulle ta ställning till de kommande åtgärderna så snart som möjligt, eftersom skadeståndstalan mot skogsbolagen enligt 18 a § i lagen om konkurrensbegränsningar skulle anhängiggöras vid den behöriga domstolen senast 20.12.2011 för att rätten till skadestånd inte skulle riskera att bli preskriberad.

Marknadsdomstolens beslut om en kartell mellan några skogsbolag och Kommunförbundets rekommendation om kommunernas fortsatta åtgärder med anledning av beslutet Cirkulär 14/80/2011, Pirkka-Petri Lebedeff/eg 4.8.2011

METLA:Viktiga rättsliga avgöranden som gäller karteller ledde till de högsta konkurrensbrottsavgifterna någonsin i Finland

tags