Teknikteamet presenterar sig

Jussi Niemi

Min uppgift vid Finlands Kommunförbund rf är att i fråga om kommunernas offentliga byggnader främja helheter av värde, produktivitet och effektivt utnyttjande, och jag ansvarar för intressebevakningen, utvecklingen och sakkunniguppgifterna som gäller dessa byggnader.

I uppgiften går det att på ett intressant sätt kombinera en solidarisk arbetsmetod med utveckling av kommunal fastighetshållning och fastighetsledning. Jag upplever att mitt arbete i kommunernas intresseorganisation är både angeläget och givande.

Kommunernas egendom i verksamhetslokaler utgör en avsevärd del av den kommunala ekonomin. Verksamhetslokalerna står också för en viktig stödservice bland de uppgifter som kommunerna sköter. De största omedelbara utmaningarna gäller skicket på det befintliga byggnadsbeståndet och det eftersatta underhållet. De knappa resurserna och obalansen mellan de nuvarande behoven inom kommunernas fastighetshållning gör inte saken lättare. Arbetsfältet omfattar dessutom problem med inomhusluften som i sin tur har att göra med resursproblemen i fråga om skicket på och underhållet av byggnaderna.

En strategisk utveckling av kommunernas byggda egendom kan ha stor genomslagskraft i hela landet. Min arbetsmetod kommer därför att ta fasta på en strategisk utveckling som sker i samarbete med våra medlemskommuner och gäller en övergripande ägarstyrning av den byggda egendomen och hantering av egendomen i verksamhetslokaler. De processer som tar sin början i en övergripande ägarstyrning och ledning av fastighetsegendomen bör slipas uppifrån ända ner till det operativa och genomförande planet.

En servicenätverksplan som följer kommunens servicestrategi är en viktig nivå som styr fastighetshållningen och en absolut förutsättning för att fastighetshållningen ska vara ändamålsenlig och ekonomiskt hållbar. Resultatet kan bli utmärkt om servicenätet planeras över kommungränserna exempelvis i samarbete med grannkommunerna. Jag är övertygad om att det i utvecklingen och optimeringen av servicenäten över kommungränserna finns en samhällsekonomiskt viktig potential för effektivisering. Om den här potentialen utnyttjas optimalt förbättras kvaliteten, tillgången och kontinuiteten i fråga om servicen och därmed ges alla parter lösningar som tillför ett mervärde.

Utöver det ovan beskrivna strategiska utvecklingsarbetet omfattar min arbetsbeskrivning inte minst sakkunniguppgifter inom intressebevakningen för kommunerna. De aktuella intressebevakningsfrågorna gäller bland annat: vårdreformen, byggnaders energieffektivitet, byggkvalitet (inomhusluft) och beredning av bestämmelser.

En grundläggande förutsättning för att de byggda verksamhetslokalerna ska kunna utvecklas övergripande och för intressebevakningen är ett intensivt nätverkssamarbete med kommunerna. Tonvikten på mitt sätt att arbeta ligger därför på interaktion utifrån samarbete.
 

Jussi Niemi

Förnamn
Jussi
Efternamn
Niemi
lokalservicechef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2115
Mobiltelefon
+358 50 4077 920
Ansvarsområden
  • Utveckling av kommunernas verksamhetslokaler; fastighetsledning
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Tekniikka