Klientavgifter

Klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Från och med 1 mars 2017 bestäms klientavgifterna inom småbarnspedagogiken enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. lagen ändrades från och med den 1 augusti 2018 ( https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/HallituksenEsitys/Sidor/RP_115+2017.a… ). Bestämmelserna i social- och hälsovårdslagstiftningen ska inte längre tillämpas på klientavgifterna inom småbarnspedagogiken. I enlighet med vad lagen förutsätter justerar undervisnings- och kulturministeriet vartannat år klientavgifterna som tas ut för småbarnspedagogiken (indexjustering).

Månadsavgiften för heldagsvård av yngsta barnet i en familj får vara högst 290 euro. För nästa barn i åldersordningen i småbarnspedagogik på heltid kan en avgift bestämmas som är högst 90 procent av avgiften för det yngsta barnet. För varje följande barn ska avgiften vara högst 20 procent av avgiften för det yngsta barnet. Avgiften för familjens andra barn eller fler barn i familjen ska bestämmas utifrån den kalkylerade avgiften för heldagsvård för det yngsta barnet.  En avgift som är mindre än 27 euro för ett barn uppbärs inte. 

I regel kan avgiften tas ut för högst elva månader. Den kan emellertid tas ut för tolv månader, om barnet under året inte har varit frånvarande mer än ¾ av det antal vårddagar per månad som ligger till grund för månadsavgiften.

Om barnet deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt högst 20 timmar i veckan får månadsavgiften vara högst 60 procent av avgiften för heldagsvård som bestäms enligt 5 § i klientavgiftslagen. Om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt minst 35 timmar per vecka, kan avgiften för småbarnspedagogik på heltid tas ut som månadsavgift. Om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt mer än 20 timmar men mindre än 35 timmar per vecka, ska kommunen ta ut en avgift i relation till den tid barnet deltar i småbarnspedagogik. Även avgiftsfri förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) ska beaktas som en faktor som sänker avgiften för småbarnspedagogiken.

Vid beräkningen av den genomsnittliga tid som ett barn deltar i småbarnspedagogik per vecka ska den tid som reserverats för småbarnspedagogiken under en kalendermånad beaktas.

I regel tas dagvårdsavgifter också ut för tillfällig frånvaro. Om barnet emellertid på grund av sjukdom har varit frånvarande mer än tio dagar under en kalendermånad, tas en avgift ut som motsvarar halva månadsavgiften. Om ett barn är frånvarande en hel kalendermånad på grund av sjukdom tas ingen avgift ut överhuvudtaget. Om barnet av någon annan orsak är frånvarande från dagvården en hel kalendermånad, tas en avgift ut som motsvarar halva månadsavgiften. 

Om inte föräldrarna till ett barn tar emot en dagvårdsplats som på ansökan har beviljats barnet och om inte dagvårdsplatsen har avbeställts förrän vårdförhållandet på basis av kommunens beslut börjar, kan hos barnets föräldrar uppbäras hälften av den månadsavgift som bestäms enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken . Om barnets vårdnadshavare reserverar en plats för barnet inom småbarnspedagogiken för tiden för sin semester och inte annullerar platsen, kan hälften av månadsavgiften som bestäms enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken tas ut för en plats som inte annullerats. Fastän familjens inkomster är så låga att ingen månadsavgift bestämts för barnet, kan det dock för en plats inom småbarnspedagogiken som inte använts tas ut hälften av den lägsta avgift som tas ut enligt 7 § i klientavgiftslagen.

Avgifterna för tillfällig vård samt lek- och klubbverksamhet bestäms av kommunen. 

tags