Kommunförbundets intressebevakning

Utgångspunkten för vår intressebevakning är att trygga tillräckliga verksamhetsförutsättningar och resurser för kommunerna och i framtiden också för landskapen så att de kan producera högklassiga tjänster för sina invånare och stärka livskraften inom sitt område.  

Vi är en stark samhällspåverkare som är steget före när det gäller att påverka det nationella och internationella beslutsfattandet i ministerierna, riksdagen och Europeiska unionen.

Tillsammans med kommunerna och landskapen bygger vi en hållbar framtid för finländarna. 

 

Vår intressebevakning ger resultat

I de åtgärder som är inskrivna i programmet för kommunernas ekonomi beaktades de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna, vilket har bidragit till att säkerställa kommunernas ekonomiska verksamhetsförutsättningar.

Konkurrenskraftsavtalets verkningar på den kommunala ekonomin beaktades delvis. Kommunerna kompenserades för ändringarna i skattegrunderna, men inte för skattebortfallet på grund av löntagarnas avgiftshöjningar.

Skattetaket för kommunalskatten slopades för åren 2020 och 2021.

Totalrevideringen av upphandlingslagstiftningen kunde överföras från direktiv till nationell lagstiftning.

Statsandelsminskningar för den kommunala specialiserade sjukvården frångicks till ett värde på ca 25,5 miljoner euro år 2017.

I den nya bibliotekslagen slopades de detaljerade kraven på personalens behörighet och utbildningsstruktur.

Ungdomslagen, som trädde i kraft i början av år 2017, stärker kommunens självständiga ansvar och befogenheter att genomföra ungdomsarbete och föra ungdomspolitik på ett sätt som tillgodoser de lokala förhållandena och de ungas behov.

Finansieringen för den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen justerades åren 2016 och 2017 så att utbildningsanordnarna får en finansiering som motsvarar kostnaderna för ordnandet av undervisningen.

Den okontrollerade inflyttningen av asylsökande med uppehållstillstånd från anläggningarna till kommunerna har kunnat stävjas genom utveckling av inflyttningsprocesserna.

De förfaranden som anknyter till egendomsarrangemangen kring vårdlokalerna har gjorts flexiblare.

Kommunallagen ändrades så att sjukvård som hör till företagshälsovården inte behöver bolagiseras. 

EU:s dataskyddsförordning ger kommunerna mer svängrum.

Till skillnad från förhandsuppgifterna innehåller EU:s momsstrategi inte ändringar i den offentliga sektorns ställning.

Arbetsgruppen med uppgift att revidera avfallslagen har lyckats föra fram till diskussion frågor som är viktiga för avfallshanteringen som helhet och bland annat hindrat direkt tillämpning av bestämmelserna i avfallslagen på avfallshanteringen.

Det parlamentariska arbetet inom spetsprojektet Framtidens kommun lyfte starkt fram kommunernas synpunkter tack vare ett aktivt nätverkssamarbete. I den rapport som togs fram av projektets sakkunniggrupp ingår en förhandsutvärdering som gjorts med deltagarkommunerna i nätverksprojektet USO om landskapsreformens konsekvenser för kommunernas uppgifter och verksamhetssätt.

De frågor kring kontaktytorna mellan kommunerna och landskapen som kommit upp i kommunerna lyftes i fokus i beredningen av reformerna.

I beredningen av den regionala välfärdsberättelsen beaktades behovet av kommunens eget välfärdsarbete och det framtida behovet av samarbete mellan kommunerna och landskapen.

I handlingsprogrammet för öppen förvaltning beaktas kommunerna väl och de har fått ha en aktiv roll i utarbetandet av följande handlingsplan.  

Kommuninvånarnas språkliga rättigheter beaktas i vård- och landskapsreformen.

Intressebevakningen för och informationen om de svensk- och tvåspråkiga kommunerna sammanställdes på den nya webbplattformen Kommuntorget.fi.

Tvisten mellan bankerna och kommunerna om rätten att höja räntemarginalen på kommunala lån slutade i kommunernas seger (ekonomiskt intresse på 12 mn euro).

Regionala försök inom arbetskrafts- och företagsservicen framskred till ett lagförslag, enligt vilket kommunerna inom försöksområdena ska ansvara för tillhandahållandet av statsfinansierad offentlig arbetskrafts- och företagsservice för försökets målgrupp.

Regleringen av konkurrensrättsligt skadestånd överfördes från direktivnivå till nationell lag, vilket tryggar kommunernas möjligheter att få skadestånd till exempel i kartellsituationer.

Lagstiftningen om överföringen av utkomststödet till FPA verkställdes i tillräckligt stor omfattning och en del av minskningarna av statsandelarna (4 mn euro) överfördes på senare år.

Den höjningsprocent som föreslogs för de upphovsrättsersättningar för fotokopiering som kommunerna betalar 2017–2019 minskades med ca 66 procent jämfört med vad resultaten av Kopiostos kopieringsundersökning skulle ha förutsatt och höjningen kunde också fördelas på flera år.

Vid genomförandet av den nationella servicearkitekturen beaktas kommunernas omvärld nu bättre.  

Nedskärningarna i kommunernas statsandelar för kommunernas och statens gemensamma IT-projekt slopades år 2017.

Överföringen av behandlingen av reparationsunderstöd från kommunerna till ARA minskar kommunernas uppgifter och medför därmed besparingar i personalkostnaderna (uppskattningsvis 3-5 mn euro).

Trafikbalken preciserades så att ensamrätt fortfarande kan beviljas för rutter i kollektivtrafik (skydd med stöd av trafikavtalsförordningen), då kollektivtrafik på marknadsvillkor inte tillåts konkurrera om samma kunder med trafik som myndigheterna redan en gång konkurrensutsatt och betalat för.

Som ordförande för beredningsgrupperna för reformen av räddningsväsendet lyckades vi avvikande från Inrikesministeriets ursprungliga förslag få med ett flertal representanter för räddningsverken.

Byggnadstillsynen och miljövården, som stöder utvecklingen av markanvändningen, hållbara samhällen och hela kommunen, kvarstår i framtidens kommun också efter landskapsreformen.

Förhandlingarna om energieffektivitetsavtal för perioden 2017–2025 slutfördes med Energimyndigheten, som representerade Arbets- och näringsministeriet.  Också kommunernas representanter deltog i avtalsförhandlingarna ända från början. I oktober då avtalet undertecknades anslöt sig redan 16 kommuner och samkommuner till det.