Valet av Kommunförbundets förbundsdelegation

Cirkulär och anvisningar

Cirkulär:

Anvisningar:

Anvisningar om kandidatuppställningen, valkretsstämmorna och valet av Kommunförbundets förbundsdelegation till kommuner, registrerade partier och riksomfattande föreningar för obundna

Innehållet:

* Förbundsdelegationsvalet
* Kandidatuppställningen
    * Rätt att lämna en kandidatlista
    * Att beakta när en kandidatlista görs upp
    * Granskning av kandidatlistor
* Valkretsstämmorna ordnas på distans 5.10.2021    
* Sammanställningar av kandidatlistor
* Hur valet förrättas i kommunerna
* Valkretsar med endast en kandidatlista
* Fastställande av resultatet av förbundsdelegationsvalet

Valnämnden som tillsatts av Kommunförbundets förbundsdelegation har till uppgift att ge anvisningar om valet av förbundsdelegationen. Valnämnden har antagit följande anvisningar (11.5.2021 § 9).

Förbundsdelegationsvalet

Av förbundsdelegationens 76 ledamöter och 76 ersättare väljs 66 ledamöter och 66 ersättare genom val som förrättas valkretsvis 15.11–31.12.2021 (s.k. valkretsplatser). Till utjämningsplatserna väljs 9 ledamöter och 9 ersättare och från landskapet Åland väljs en ledamot och en ersättare.

Valet förrättas som medlemsröstning och är ett slutet proportionellt listval. Röstberättigade är föreningens ordinarie medlemmar, dvs. de kommuner som är medlemmar av Finlands Kommunförbund rf. Varje kommun har vid valet ett röstetal som motsvarar invånarantalet (30.11.2020). Kommunen kan fördela sina röster på flera kandidatlistor.

Valkretsarna följer indelningen i valkretsar inför riksdagsvalet. Från varje valkrets väljs ledamöter i proportion till invånarantalet i valkretsen.

Valkrets Antal kommuner    Invånarantal 30.11.2020   Befolkningsandel, %    Antal platser
               
               
Helsingfors 1   660 153   12   8
               
Nyland 25   1 046 042   19   13
               
Egentliga Finland    27   482 040   8,7   6
               
Satakunta 16   215 658   3,9   3
               
Tavastland 21   377 027   6,8   4
               
Birkaland 23   523 942   9,5   6
               
Sydöstra Finland 27   423 538   7,7   5
               
Savolax-Karelen 32   412 377   7,5   5
               
Vasa 40   436 387   7,9   5
               
Mellersta Finland 22   273 023   5   3
               
Uleåborg 38   485 710   8,8   6
               
Lappland 21   176 894   3,2   2
               
Sammanlagt 293   5 512 791   100   66

 

 Kandidatuppställningen

 Rätt att lämna en kandidatlista

 • Ett registrerat parti som är representerat i fullmäktige i minst en kommun inom valkretsen kan bereda en kandidatlista som valkretsstämman ska behandla. Partiet ska befullmäktiga kandidatlistans kontaktperson att lämna valkretsens kandidatlista till valnämnden. Partiernas kretsorganisationer har en central roll då det gäller att genomföra processen.
 • En riksomfattande förening för obundna som är representerad i fullmäktige i minst en kommun inom valkretsen kan bereda en kandidatlista som valkretsstämman ska behandla. Föreningen ska befullmäktiga kandidatlistans kontaktperson att lämna valkretsens kandidatlista till valnämnden.
 • Tre kommuner från valkretsen kan tillsammans föreslå en kandidatlista som valkretsstämman ska behandla. Kommunerna i fråga ska komma överens om enligt vilket förfarande kandidatlistan ska beredas och kandidatlistans kontaktperson ska utses. De ska befullmäktiga kandidatlistans kontaktperson att lämna kommunernas kandidatlista till valnämnden. Denna bestämmelse tillämpas dock inte i Helsingfors valkrets.
 • Valförbund och valringar är inte tillåtna.

Att beakta när en kandidatlista görs upp

Antalet kandidater på listan kan vara högst 1,5 gånger det antal förbundsdelegationsledamöter som ska väljas från valkretsen. I varje valkrets kan dock minst sex kandidater ställas upp. När det maximala antalet kandidater beräknas avrundas 0,5 neråt. Om valkretsen till exempel har fem platser kan en kandidatlista ha högst sju kandidater.

Ett undantag är Ålands valkrets, där en kandidatlista kan ha högst tre kandidater.

Valbara är fullmäktigeledamöter som avses i kommunallagen. Ersättare i fullmäktige är inte valbara. Kandidaterna anges i nummerordning på listan. En kandidat får vara uppställd på endast en lista i en enda valkrets. På kandidatlistan anges kandidatens namn, titel, yrke eller syssla och hemkommun.

Vid kandidatuppställningen är det bra att beakta en jämn könsrepresentation så att det finns såväl kvinnor som män i början av kandidatlistan. I kandidatuppställningen bör man gärna beakta regionala synpunkter och olika stora kommuners representation.

Om en kandidatlista inte innehåller det maximala antalet kandidater, lönar det sig att beakta följande då man överväger antalet kandidater:

 • från en kandidatlista väljs samma antal ersättare som ordinarie ledamöter,
 • från utjämningsplatserna väljs 9 ledamöter och 9 ersättare och de tillfaller i allmänhet de mindre partierna
 • under de följande fyra åren kommer en del ordinarie ledamöter och ersättare att förlora sin valbarhet till fullmäktige i den egna kommunen och därmed också till Kommunförbundets förbundsdelegation eller på begäran beviljas befrielse av andra orsaker, varför förbundsdelegationens sammansättning kommer att kompletteras flera gånger under mandattiden. Vid kompletteringsval kan endast personer på kandidatlistorna utses till förbundsdelegationen.

När valnämnden granskar kandidatlistorna undersöker den endast valbarheten, inte hur kandidaterna ställts upp, eftersom den saken avgörs internt inom det parti, den förening för obundna och de tre kommuner som ställt upp listan.

Varje kandidatlista ska ha en kontaktperson. Kontaktpersonen undertecknar kandidatlistan. Kontaktpersonen ska också ge en skriftlig försäkran om att kandidaterna är valbara och att de skriftligt har samtyckt till kandidaturen. Som bilaga till kandidatlistan fogas kontaktpersonens fullmakt som partiet, föreningen för obundna eller de tre kommunerna gett för uppdraget.

Ett parti eller en riksomfattande förening för obundna kan befullmäktiga samma person att vara kontaktperson för kandidatlistorna för alla valkretsar eller flera valkretsar. Separata befullmäktigande kan också ges för varje valkrets.

Kandidaternas skriftliga samtycken behöver inte lämnas in till valnämnden. Vid behov begär valnämnden att samtycket visas upp.

I en enspråkig valkrets ska kandidatlistan upprättas på valkretsens språk. I en tvåspråkig valkrets kan kandidatlistan upprättas på valkretsens båda språk.

De blanketter för kandidatlistorna som valnämnden önskar att används finns också på sidan https://www.kommunforbundet.fi/forbundsdelegationsval

Kandidatlistorna och kontaktpersonens fullmakt ska lämnas till valnämnden på adressen valnamnden@kommunforbundet.fi senast onsdagen 8.9.2021 före kl. 10. En kandidatlista som kommer in efter tidsfristen granskas inte, vilket innebär att kandidatlistan inte deltar i valet.

Granskning av kandidatlistor

Vid sitt sammanträde 14.9.2021 granskar valnämnden kandidatlistorna inför behandlingen vid valkretsstämman. Valnämnden granskar följande ärenden:

 • kandidatlistans kontaktperson ska ha en giltig fullmakt att lämna kandidatlistan,
 • kandidaterna ska vara valbara och varje kandidat får finnas på bara en kandidatlista,
 • kandidatlistans kontaktperson har gett en försäkran om att kandidaterna skriftligt har samtyckt till kandidaturen (försäkran kan ges genom en anteckning på blanketten med kandidatlistan)
 • övriga eventuella omständigheter som gäller valets lag- och stadgeenlighet.

Valnämnden ger listans kontaktperson en anmärkning om eventuella brister och ber honom eller henne göra rättelser, ändringar i kandidatuppställningen och kompletteringar inom den tid som nämnden satt ut.

Om valnämnden har påtalat

 • att en kandidat inte är valbar
 • att en kandidat finns på två kandidatlistor eller
 • att en kandidat har avlidit

kan kandidaten i fråga strykas på kandidatlistan och i stället kan en ny kandidat utses inom den tid som valnämnden bestämmer.

Kandidatlistans kontaktperson kan också på eget initiativ före valnämndens sammanträde (till exempel efter att valnämndens sekretariat tagit kontakt) avhjälpa bristerna och då behöver ingen anmärkning ges.

Valkretsstämmorna ordnas på distans 5.10.2021    

Vid valkretsstämman godkänner kommunerna inom valkretsen kandidatlistor för förbundsdelegationsvalet. Valkretsstämmorna ordnas 5.10.2021 som Teams-möten.

Kallelserna och föredragningslistorna för valkretsstämmorna samt de granskade kandidatlistorna för varje valkrets publiceras 20.9.2021 på sidan https://www.kommunforbundet.fi/forbundsdelegationsval.

Kommunstyrelsen utser kommunens ombud till valkretsstämman. En kommun har 1–4 ombud. Antalet ombud bestäms enligt kommunens invånarantal.

 • Från en kommun med 10 000 invånare eller färre väljs ett ombud.
 • Från en kommun med 10 001–50 000 invånare väljs två ombud.
 • Från en kommun med 50 001–100 000 invånare väljs tre ombud.
 • Från en kommun med över 100 000 invånare väljs fyra ombud.

Kommunens ombud anmäls med en webropol-blankett på sidan https://www.kommunforbundet.fi/forbundsdelegationsval. Blanketten aktiveras 12.8.2021. På blanketten antecknas datum och paragraf för kommunstyrelsens beslut samt ombudens namn och e-postadresser. Uppgifterna ska meddelas med blanketten senast 28.9.2021.

Kommunernas ombud får Teams-länken till valkretsstämman några dagar före stämman.

Sammanställningar av kandidatlistor

Valnämnden gör för varje valkrets en sammanställning av de fastställda kandidatlistorna. Lotten avgör i vilken ordning kandidatlistorna förs in i sammanställningen. Kandidatlistorna tilldelas nummer med 2 som första nummer. På varje kandidatlista antecknas ordningsnummer, namn, titel eller yrke samt hemkommun för varje kandidat.

Sammanställningarna av kandidatlistorna publiceras på sidan Sammanställningar av kandidatlistorna.

Sammanställningen av valkretsens kandidatlistor samt en länk till röstsedeln i valsystemet sänds till kommunstyrelserna senast 1.11.2021.

Hur valet förrättas i kommunerna

I Kommunförbundets stadgar och valordningen för valet av förbundsdelegationen finns inga bestämmelser om hur valet ska förrättas i kommunen. Valnämnden granskar således inte heller hur beslutet om fördelningen av kommunens röstetal mellan kandidatlistorna har fattats. Det väsentliga är att beslutet har fattats i kommunen senast 31.12.2021 och att de röstetal som kommunen gett de olika kandidatlistorna samt röstetalen för eventuella blanka och underkända röster har matats in i valsystemet.

Enligt 39 § i kommunallagen företräder kommunstyrelsen kommunen och för kommunens talan, om inte något annat anges i förvaltningsstadgan. Beslutet om fördelningen av kommunens röstetal mellan kandidatlistorna kan vara enhälligt till exempel med iakttagande av fullmäktiges politiska maktförhållanden. Om beslutet inte är enhälligt, ska ärendet avgöras genom val där röster ges åt kandidatlistor. Eftersom beslutet handlar om deltagande i en medlemsomröstning i en förening är det inte möjligt att söka ändring i beslutet genom begäran om omprövning eller besvär.

Exempel på hur valet kan förrättas:

Kommunens röstetal är 2580 (invånarantalet 30.11.2020). I valet deltar 11 ledamöter i kommunstyrelsen. Varje ledamot har en röst, som han eller hon kan ge till en kandidatlista. 2580 dividerat med 11 avrundat till närmaste heltal är 235, vilket betyder att rösten från en ledamot ger kandidatlistan 235 röster.

Ordföranden ska konstatera att valet förrättas med slutna sedlar och att numret på den kandidatlista till vilken rösten ges ska skrivas på röstsedeln.

Valresultatet kan vara till exempel följande:

kandidatlista 2                     2 röster            à röstetal 470

kandidatlista 5                     1 röst                à röstetal 235

kandidatlista 7                     5 röster            à röstetal 1175

kandidatlista 8                     3 röster            à röstetal 705

                                                                 Sammanlagt röstetal 2585

Det går också att rösta blankt i valet. En röstsedel ska underkännas om till exempel röstsedelns nummer inte motsvarar numret på någon kandidatlista. I så fall blir en del av kommunens röster oanvända.

Det enhälliga beslutet eller valresultatet ska antecknas i protokollet. I protokollet antecknas de röster som respektive kandidatlista fått samt de röstetal som beräknats enligt invånarantalet och som avrundats till heltal. I protokollet antecknas på motsvarande sätt också eventuella blanka och underkända röster samt röstetalen avrundade till heltal. Om den första decimalen är 1–4 avrundas röstetalet nedåt. Om den första decimalen är 5–9 avrundas röstetalet uppåt.

Invånarantalet i kommunen 30.11.2020 bestämmer kommunens röstetal i valet. Invånarantalet i kommunerna 30.11.2020 finns här.

De röstetal som kandidatlistorna fått samt röstetalen för blanka och underkända röster ska matas in i valsystemet via den länk som kommunen fått. (( Borttagning 11.11.2021: Valsystemet godkänner avvikelser på +/- 10 röster från det invånarantal som matats in i valsystemet, eftersom avrundningarna medför att summan av de tal som matats in aldrig blir exakt densamma som kommunens invånarantal.)) Uppdatering 11.11.2021: Som en försiktighetsåtgärd har valsystemet uppdaterats så att valsystemet godkänner avvikelser på +/- 50 röster från det invånarantal som matats in i valsystemet. 

Om en kommun i efterhand upptäcker att röstetal har matats in felaktigt, t.ex. för fel kandidatlista, kan kommunen senast 31.12.2021 begära att inmatningsmöjligheten aktiveras på nytt genom att sända en begäran till adressen valnamnden@kommunforbundet.fi.

Om en kommun inte deltar i valet, ber vi kommunen meddela detta till adressen valnamnden@kommunforbundet.fi.     

Valkretsar med endast en kandidatlista

Om valkretsen har bara en enda kandidatlista som godkänts av valnämnden behöver inget val förrättas.

Fastställande av resultatet av förbundsdelegationsvalet

Förbundsdelegationens valnämnd sammanträder i januari 2022, och beslutar då om utjämningsplatserna i förbundsdelegationen samt fastställer valresultatet i förbundsdelegationsvalet. Valnämnden informerar de invalda ledamöterna och ersättarna, Kommunförbundets styrelse och förbundets medlemskommuner om valresultatet.

Valkretsplatserna, 66+66

Valresultatet beräknas i tillämpliga delar enligt det proportionella valsätt som avses i vallagen. Valnämnden får uppgifterna om en kandidatlistas röstetal ur rösträkningssystemet.

Varje kandidat får ett jämförelsetal utifrån det röstetal som kandidatlistan fått. Den som står först på kandidatlistan får som jämförelsetal hela det röstetal som listan har fått, den andra hälften av detta röstetal, den tredje en tredjedel av röstetalet osv. Valda blir, i den ordning som jämförelsetalen anger, så många kandidater som det finns valkretsplatser i valkretsen. Vid samma jämförelsetal avgör lotten.

Ersättarna är inte personliga. Till ersättare väljs de kandidater på samma kandidatlista som har de största jämförelsetalen efter dem som väljs till ordinarie ledamöter.

Utjämningsplatserna, 9+9

Utjämningsplatserna bestäms enligt de röstetal som kandidatlistorna fått, så att valresultatet i förbundsdelegationsvalet, som uppnåtts genom medlemsröstning, motsvarar de sammanlagda röstetal som kandidatlistorna fått i valkretsarna.

I det första skedet bestäms utifrån de sammanlagda röstetal som kandidatlistorna fått i alla valkretsar hur utjämningsplatserna fördelas mellan partierna och en förening för obundna.

 • För varje parti och förening för obundna beräknas ett nationellt röstetal genom att deras röstetal i olika valkretsar räknas ihop.
 • Utifrån de nationella röstetalen beräknas nationella jämförelsetal för varje parti och förening för obundna, så att det första jämförelsetalet är det nationella röstetal som partiet eller föreningen för obundna fått, det andra hälften av detta röstetal, det tredje en tredjedel osv.
 • Av de nationella jämförelsetalen överstryks från och med det största så många jämförelsetal som partiet och föreningen för obundna redan har fått valkretsplatser.
 • Därefter konstateras vilka de nio största oöverstrukna nationella jämförelsetalen är. Vart och ett av dem innebär en utjämningsplats för partiet eller föreningen för obundna.

I det andra skedet bestäms till vilka valkretsar utjämningsplatserna för partiet eller föreningen för obundna går.

En utjämningsplats går till den valkrets där kandidatlistan för partiet eller föreningen för obundna har fått den största andelen röster i förbundsdelegationsvalet, men ännu ingen valkretsplats. När andelen röster räknas ut beaktas inte underkända och blanka röster.

Om ett parti eller en förening för obundna har fått flera utjämningsplatser, går utjämningsplatserna i den ordning som kandidatlistans andel röster anger till valkretsar där partiet eller föreningen för obundna inte fått någon valkretsplats En kandidatlista kan få högst en utjämningsplats från samma valkrets.

Företrädarna för Landskapet Åland, 1+1

Om det från Åland lämnas två eller flera kandidatlistor, väljs en ledamot och ersättare i förbundsdelegationen på samma sätt som för fastlandskommunerna. Om kommunerna på Åland lämnar en enda gemensam kandidatlista till valnämnden och valnämnden godkänner den, behöver inget val förrättas. Den som står först på kandidatlistan blir vald till ledamot av delegationen och den följande till ersättare.

Frågor om kandidatuppställningen, valkretsstämmorna och valet kan skickas till valnamnden@kommunforbundet.fi.

Valnämndens sekretariat:

Riitta Myllymäki, ledande jurist
Ida Sulin, ledande jurist
Katriina Martikainen, jurist

Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki

ledande jurist
Juridiska enheten, Förvaltningsjurister
+358 9 771 2463, +358 50 349 5460
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • vallagstiftningen
 • språklagen
 • kommunsammanslagningar