Valet av Kommunförbundets förbundsdelegation

Dataskyddsbeskrivning: Kandidatregister för valet av Kommunförbundets förbundsdelegation

Dataskyddsbeskrivning  har upprättats den 15.4.2021.                                                                                                                                 

1    
Personuppgiftsansvarig   Namn (FO-nummer)
    Finlands Kommunförbund rf (0926151-4)
     
    Adress
    Andra linjen 14, 00530 Helsingfors / PB 200, 00101 Helsingfors
     
    Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress)
     
2    
Kontaktperson   Namn
i ärenden   Ida Sulin, ledande jurist
som gäller    
registret   Adress
    Andra linjen 14, 00530 Helsingfors
     
    Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress)
    valnamnden@kommunforbundet.fi
     
3    
Dataskyddsombud   Namn
i ärenden   Juha Aartoaho
som gäller    
registret   Kontaktinformation
    dataskyddsombud@kommunforbundet.fi
     
     
4    
Registrets namn       Kandidatregister för valet av Kommunförbundets förbundsdelegation
     
5    
Kategorier av   Kandidater i valet av Kommunförbundets förbundsdelegation
registrerade     
     
6    
Ändamålet  med behandlingen av   Personuppgifterna behandlas för presentationen av kandidaterna i valet av Kommunförbundets förbundsdelegation och för förrättningen av valet.
personuppgifter och behandlingens   Uppgifterna om kandidaterna är offentliggjorda på Kommunförbundets webbplats tills valresultatet är fastställt.
laglighet    
    Registrets rättsliga grund utgörs av den lagstadgade förpliktelsen i 17 § i föreningslagen och Kommunförbundets stadgar. 
     
7    
Registrets   I registret finns följande uppgifter om kandidaterna:
datainnehåll och   * Namn
förutsedd   * Parti
lagringstid   * Titel, yrke eller syssla
    * Hemkommun
    * Ordningsnummer
     
    I registret finns också uppgifter om namnet på kandidatlistans kontaktperson. 
     
    Sammanställningarna av kandidatlistor förvaras i 2 år.
     
    Protokollen från valnämnden och valkretsstämmorna arkiveras varaktigt med bilagor för forsknings- och statistikändamål.
     
8    
Regelmässiga informationskällor   Uppgifterna i registret samlas in hos den registrerade själv, kontaktpersonerna, den registrerades parti eller föreningen för obundna. 
     
     
9    
Mottagare av   Personuppgifterna behandlas av Kommunförbundets valnämnd samt
personuppgifter och    ledamöterna i valnämndens sekretariat.
utlämnande av     
uppgifter   Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part.
     
     
10    
Överföring av uppgifter   Uppgifterna i registret utlämnas eller lagras inte utanför EU eller EES.
utanför EU eller EES   Uppgifterna om kandidaterna hålls framlagda utanför EU och EES via
    webbplatsen kommunforbundet.fi tills valresultatet har fastställs.
     
11    
Principerna för   A Manuellt material
skydd av    
registret   B Uppgifter som behandlas digitalt
     
    Endast de av våra anställda som har getts rättigheter har med sina personliga användarkoder och lösenord tillgång till personuppgifterna.
     
    Datasystemen är skyddade genom adekvata tekniska åtgärder som inkluderar regelbundna uppdateringar av operativsystem och applikationer, krypterade förbindelser utåt och en säker webbmiljö.
     
12    
Rätt till tillgång   Den registrerade har rätt att få tillgång till sina uppgifter.
     
     
13    
Rätt att kräva rättelse    Den registrerade har rätt att kräva rättelse av sina uppgifter.
     
     
14    
Andra rättigheter   Den registrerade har rätt att kräva att få sina uppgifter raderade.
som gäller    
behandlingen av personuppgifter   Den registrerade har rätt att kräva att behandlingen av personuppgifterna begränsas eller motsätta sig att personuppgifterna behandlas. 
    Den registrerade har också rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige överför uppgifter från ett system till ett annat.
     
    Den registrerade har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.
     
    Den personuppgiftsansvarige bedömer möjligheterna att tillgodose ovan nämnda krav separat för varje krav.
     
    Nödvändig information ska ges den registrerade när personuppgifter samlas in hos den registrerade eller när personuppgifterna inte erhållits direkt från den registrerade.
     
    Att ge personuppgifter är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav för att avtal ska kunna ingås. Den registrerade är inte skyldig att ge personuppgifter, och att inte lämna sådana uppgifter medför inga påföljder.
     
    I registret används inte automatiserat beslutsfattande, såsom profilering.