Val av Kommunförbundets förbundsdelegation 2021

Sammanställningar av kandidatlistorna

Sammanställningar av kandidatlistorna

Valnämnden gör för varje valkrets en sammanställning av de fastställda kandidatlistorna. Lotten avgör i vilken ordning kandidatlistorna förs in i sammanställningen. Kandidatlistorna tilldelas nummer med 2 som första nummer. På varje kandidatlista antecknas ordningsnummer, namn, titel eller yrke samt hemkommun för varje kandidat.

Sammanställningen av valkretsens kandidatlistor samt en länk till röstsedeln i valsystemet sänds till kommunstyrelserna senast 1.11.2021. Länken kan användas från 15.11.2021 och den stängs 31.12.2021 klockan 24.

Sammanställningen av kandidatlistorna enligt valkrets finns nedan på sidan Bilagor.

Hur valet förrättas i kommunerna 15.11.-31.12.2021

I Kommunförbundets stadgar och valordningen för valet av förbundsdelegationen finns inga bestämmelser om hur valet ska förrättas i kommunen. Valnämnden granskar således inte heller hur beslutet om fördelningen av kommunens röstetal mellan kandidatlistorna har fattats. Det väsentliga är att beslutet har fattats i kommunen senast 31.12.2021 och att de röstetal som kommunen gett de olika kandidatlistorna samt röstetalen för eventuella blanka och underkända röster har matats in i valsystemet.

Enligt 39 § i kommunallagen företräder kommunstyrelsen kommunen och för kommunens talan, om inte något annat anges i förvaltningsstadgan. Beslutet om fördelningen av kommunens röstetal mellan kandidatlistorna kan vara enhälligt till exempel med iakttagande av fullmäktiges politiska maktförhållanden. Om beslutet inte är enhälligt, ska ärendet avgöras genom val där röster ges åt kandidatlistor. Eftersom beslutet handlar om deltagande i en medlemsomröstning i en förening är det inte möjligt att söka ändring i beslutet genom begäran om omprövning eller besvär.

Exempel på hur valet kan förrättas:

Kommunens röstetal är 2580 (invånarantalet 30.11.2020). I valet deltar 11 ledamöter i kommunstyrelsen. Varje ledamot har en röst, som han eller hon kan ge till en kandidatlista. 2580 dividerat med 11 avrundat till närmaste heltal är 235, vilket betyder att rösten från en ledamot ger kandidatlistan 235 röster.

Ordföranden ska konstatera att valet förrättas med slutna sedlar och att numret på den kandidatlista till vilken rösten ges ska skrivas på röstsedeln.

Valresultatet kan vara till exempel följande:

kandidatlista 2                     2 röster            à röstetal 470

kandidatlista 5                     1 röst                à röstetal 235

kandidatlista 7                     5 röster            à röstetal 1175

kandidatlista 8                     3 röster            à röstetal 705

                                                                 Sammanlagt röstetal 2585

Det går också att rösta blankt i valet. En röstsedel ska underkännas om till exempel röstsedelns nummer inte motsvarar numret på någon kandidatlista. I så fall blir en del av kommunens röster oanvända.

Det enhälliga beslutet eller valresultatet ska antecknas i protokollet. I protokollet antecknas de röster som respektive kandidatlista fått samt de röstetal som beräknats enligt invånarantalet och som avrundats till heltal. I protokollet antecknas på motsvarande sätt också eventuella blanka och underkända röster samt röstetalen avrundade till heltal. Om den första decimalen är 1–4 avrundas röstetalet nedåt. Om den första decimalen är 5–9 avrundas röstetalet uppåt.

Invånarantalet i kommunen 30.11.2020 bestämmer kommunens röstetal i valet. Invånarantalet i kommunerna 30.11.2020 finns här.

De röstetal som kandidatlistorna fått samt röstetalen för blanka och underkända röster ska matas in i valsystemet via den länk som kommunen fått. Valsystemet godkänner avvikelser på +/- 10 röster från det invånarantal som matats in i valsystemet, eftersom avrundningarna medför att summan av de tal som matats in aldrig blir exakt densamma som kommunens invånarantal.

Om en kommun i efterhand upptäcker att röstetal har matats in felaktigt, t.ex. för fel kandidatlista, kan kommunen senast 31.12.2021 begära att inmatningsmöjligheten aktiveras på nytt genom att sända en begäran till adressen valnamnden@kommunforbundet.fi.

Om en kommun inte deltar i valet, ber vi kommunen meddela detta till adressen valnamnden@kommunforbundet.fi.     

Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki

ledande jurist
Juridiska enheten, Förvaltningsjurister
+358 9 771 2463, +358 50 349 5460
Ansvarsområden
  • kommunallagen och allmän kommunalrätt
  • förvaltningsförfarandet
  • offentlighet och datasekretess
  • vallagstiftningen
  • språklagen
  • kommunsammanslagningar