Kommunförbundets förbundsdelegationsvalet

Vanliga frågor

 

 1. Vem beslutar om kommunens ombud till valkretsstämmornas sammanträde?
  Kommunstyrelsen beslutar om kommunens ombud.
 1. Varifrån har det invånarantal som använts som grund för röstningen fåtts?
  Kommunförbundet använder befolkningsdatasystemets (inte Statistikcentralens) uppgifter om kommunens invånarantal per 30.11.2020.
 1. Vilket röstningssätt används i valet?
  Valet av Kommunförbundets förbundsdelegation är ett slutet proportionellt listval.
 1. Är en kandidat som är ledamot i kommunstyrelsen jävig att rösta i valet?
  En kandidat som är ledamot i kommunstyrelsen är inte jävig vid röstningen. Här är det fråga om en förenings medlemsröstning, på vilken föreningslagen tillämpas.
 1. Kan ändring sökas i styrelsens beslut?
  Ett förbud mot att söka ändring fogas till beslutet. Beslutet är en del av beredningen och beslut i vilka ändring kan sökas uppkommer vid Kommunförbundet med stöd av föreningslagen.
 1. Till vilket heltal avrundas kandidatlistans röstetal?
  Den förtroendevalda har en röst, som han eller hon ger en kandidatlista. De röstetal som kandidatlistorna får av de förtroendevalda är heltal. Av dessa tal beräknas kandidatlistans slutliga röstetal enligt kommunens invånarantal och antalet förtroendevalda, och först detta slutliga röstetal avrundas enligt normala avrundningsregler. Om den första decimalen är 1–4 avrundas röstetalet till närmaste lägre hela tal, om den är 5–9 avrundar man till det högre heltalet.
 1. Vilka uppgifter matas in i röstningssystemet?
  I röstningssystemet inmatas de röstetal för kandidatlistorna som beräknats enligt invånarantalet och antalet förtroendevalda samt antalet eventuella förkastade och blanka röster.
tags
Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki

ledande jurist
Juridiska enheten, Förvaltningsjurister
+358 9 771 2463, +358 50 349 5460
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • vallagstiftningen
 • språklagen
 • kommunsammanslagningar