Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

Behovet av nya lärare i huvudstadsregionen är fortfarande stort. Totalt rör det sig om ett behov om ca 190 lärare i Helsingfors, Esbo, Kyrkslätt, Vanda och Grankulla. Det här är antalet tjänster som för närvarande är tillsatta med obehöriga lärare eller vikarier. Sydkustens landskapsförbund har gran

Meningen är att från och med 2020 skall landskapen svara för de företags- och sysselsättningstjänster som i nuläget erbjuds av närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna. I Nyland har man kommit överens om en särlösning som innebär att organiseringsansvaret ligger på en s

Kommunförbundets förbundsdelegation för mandattiden 2018–2021 har valts. Samlingspartiet har fortfarande flest platser, sannfinländarnas antal har sjunkit från tio till fyra och SFP håller sina tre mandat. Finlands Kommunförbunds förbundsdelegation har fått 76 ledamöter, av vilka en representerar la

Det traditionella ledarskapet utmanas av de förändringar i den kommunala sektorn som landskaps- och vårdreformen för med sig. Men vad betyder detta i praktiken för ledare inom den offentliga sektorn? Och i den nya bildningskommunen – vad betyder detta för bildningsdirektörerna? WORKSHOP PÅ BILDNINGS

Högsta förvaltningsdomstolen anser att lagpaketet för vård- och landskapsreformen, där valfriheten också ingår, borde skickas till EU-kommissionen för behandling. Det är det enda juridiskt hållbara förfaringssättet, anser HFD. HFD säger i sitt utlåtande att EU-kommissionens synpunkter och ändringsfö

Det är sällan det finns möjlighet för barnträdgårdslärare som arbetar i barngrupp att träffas och utbyta idéer – när det ordnas program är det oftast deras chefer som får delta. Nu finns en unik chans att träffas, lära nytt och utbyta idéer under en studieresa till Island under temat natur, kultur o

Ansökningstiden för att delta i regeringens språkförsök som gör studier i det andra inhemska språket frivilligt har inletts. Högst 2 200 elever i den grundläggande utbildningen erbjuds möjlighet att delta i försöket. Det är utbildningsstyrelsen som i samarbete med undervisnings- och kulturministerie

Ingå kommun inleder jakten på en ny kommundirektör då Jarl Boström går i pension sommaren 2018. – Nu letar vi efter en kommundirektör med visioner och hjärta, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström. Kolla in Kommuntorgets karta över alla kommundirektörer i Svenskfinland Kommunstyrelsen i

Om valfriheten i vården förverkligas får medborgarna större möjligheter att välja vårdproducent. Men kan vi välja utgående från fakta som visar vem som är bäst? Det blir inte lätt. Vårdreformen genomförs utan att det finns kvalitativa mätare, säger Kimmo Saarinen, medicinsk direktör vid privata börs

Kommunförbundet har gått igenom kommunernas utlåtanden om lagförslaget som gäller valfrihet inom social- och hälsovårdsreformen. Kommunerna och samkommunerna som i dagsläget ansvarar för social- och hälsovårdstjänster är i allmänhet mer kritiska än andra som lämnat in utlåtanden om förslagen. Kommun

Effektivare serviceproduktion och bättre kundservice. Österbottens landskapsdirektör Kaj Suomela ser flera fördelar med den kommande vård- och landskapsreformen. Och ja, han ser också nackdelar. Att landskapen inte fick en egen beskattningsrätt ser han som ett stort minus. – Landskap utan beskattnin

Den svenska servicen i Nylands landskap får en egen utredare. Nylands förbund söker som bäst en utredare som ska planera den svenska och tvåspråkiga servicen i det nya landskapet. Målet är att servicen ska utgå från invårarna själva och vara likvärdig på både finska och svenska. Uppdraget är tidsbes

Karin Lassenius tar över som sakkunnig inom bildningsfrågor på Kommunförbundet då Minna Lindberg är föräldraledig. – Det ska bli spännande, jag ser framför mig ett år av personlig utveckling, säger Lassenius. Karin Lassenius som till utbildningen är filosofiemagister har senast jobbat för Helsingfor

I Svenskfinland är mötesarvodet för fullmäktigeledamöter i snitt 86 euro. I Sottunga ställer de förtroendevalda upp gratis och i Sibbo har man gått in för månadsarvode istället för att betala ut per möte. Kolla läget i din kommun! The post Så här mycket förtjänar förtroendevalda i din kommun appeare

Kommuner kan inte grunda hälsovårdscentraler på en annan kommuns område, slår finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet fast. Siikalatva kommun har beslutat att grunda en hälsovårdscentral i anslutning till Mehiläinen i Uleåborg, men enligt ministerierna är det här inte möjligt enligt

Lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården förlängs fram till utgången av 2020. Samtidigt skärps bestämmelserna om investeringar och avtal om utläggning. Begränsningarna skärps, eftersom kommunernas kontrakt om utläggning av