Näringspolitik

Kommunala upphandlingar

Utvecklingen och kraven på effektivisering inom EU:s inre marknad skapar krav på att de kommunala tjänsterna ska öppnas för konkurrens. Att beställar- och utförarrollerna skiljs åt stöder den utvecklingen. Både antalet och andelen tjänster som upphandlas utanför kommunorganisationen ökar. Den komplicerade upphandlingslagstiftningen och ett lyckat genomförande av upphandlingsprocessen förutsätter att kommunerna har specialkompetens. Detta leder oundvikligt till att kommunernas upphandlingssamarbete ökar och att regionala samarbetsmodeller utvecklas.

Situationen är utmanande för kommunernas näringspolitik och den regionala utvecklingen. För företagsserviceorganisationerna i kommunerna och regionerna är det en särskild utmaning att främja tillkomsten av företag som ersätter eller kompletterar produktionen av kommunala tjänster samt stödja nätverksbildningen mellan lokala serviceproducenter, kunskaperna om utbud och utvecklingen av kvalitetssystem och servicekompetens. Produktifieringen av de kommunala tjänsterna gagnar både utvecklingen av  kommunorganisationens serviceproduktion och företagens möjligheter att delta i upphandlingsprocessen.

Samarbetsförhållandena mellan kommunerna och företagen är inte bara en hörnsten i den lokala verksamhetens ekonomi utan också en till stor del outnyttjad innovationspotential. Utvecklingen av företagens kompetens, produkter, tjänster och praxis i samband med offentliga upphandlingar kan ha stor betydelse för uppkomsten av nya innovationer och utvecklingen av den lokala ekonomins livskraft. Kommunernas servicestrategier befinner sig i nyckelposition. I servicestrategierna borde det fastställas riktlinjer för kommunens framtid i fråga om den egna serviceproduktionen och externt köpta tjänster samt spelregler för hur upphandlingarna ska organiseras.

Ytterligare information

tags