Kommunernas krisstöd till ensamföretagare

Ensamföretagare kan ansöka om stöd hos kommunen på grund av coronaviruset. Ansökan görs i den kommun där företaget är beläget. Stödet till ensamföretagare uppgår till 2 000 euro och beviljas för att täcka verksamhetsutgifter. Syftet med stödet är att säkerställa att företaget kan fortsätta sin verksamhet på ett lönsamt sätt efter coronakrisen.

Kommunerna kan ansöka om statsunderstöd hos Arbets- och näringsministeriet för beviljande av stöd till ensamföretagare. Regeringen riktar sammanlagt 250 miljoner euro till stöden. Ministeriet beviljar finansiering som en kalkylerad andel som står i proportion till antalet ensamföretagare i kommunen.

Kommunens uppgift när är att:

  • informera om stödet och marknadsföra det till ensamföretagarna inom kommunens område
  • ge företag råd om hur man ansöker om stöd
  • ta emot och handlägga stödansökningarna
  • ingå avtal om beviljande av stöd
  • betala tillbaka oanvända understöd till Arbets- och näringsministeriet senast 15.10.2020
  • lämna en redogörelse för användningen av understödet till Arbets- och näringsministeriet senast 31.12.2020
  • avge rapport efter att avtalet upphört att gälla

Sökande av ändring i beslut om stöd för ensamföretagare

Ändring i beslut om stöd för kommunens ensamföretagare söks enligt kommunallagen.  Kommunen bör fatta ett förvaltningsbeslut som kan överklagas, åtminstone i de fall där ansökan avslås.  Om ansökan godkänts kan kommunen direkt göra upp ett avtal om beviljande av stöd med företagaren, utan något egentligt förvaltningsbeslut om detta.

Förvaltningsbeslut ska delges på det sätt som anges i kommunallagen (KomL 139 § och 140 §).

Arbets- och näringsministeriet har utfärdat anvisningar som sänts till kommunerna.
 

Statsunderstöd kan beviljas för ersättning av kostnader som uppkommit under tiden 16.3.2020–31.8.2020.
 

Läs mer

Mer på webben

ohjeet kunnille

Anvisningar för kommuner för ansökan om statsunderstöd för att stödja ensamföretagare

Arbets- och näringsministeriets anvisningar för för kommuner för ansökan om statsunderstöd i syfte att stödja ensamföretagare och ordna ansökan

lateral-image-left
tietoa yrittäjille

Information till företagare

Arbets- och näringsministeriets frågor och svar om coronaviruset och arbetslivet.

lateral-image-right
tags