Näringspolitik

Kommunernas stöd till företag

De stöd som kommunerna beviljar företag omfattas av EG:s regler om statligt stöd. De allmänna ramarna för statligt stöd definieras i artikel 87–89 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Reglerna gäller samtliga åtgärder genom vilka den offentliga sektorn beviljar företag stöd eller andra förmåner.

Det är förbjudet att bevilja stöd när följande fyra kriterier uppfylls:

  • offentliga medel kanaliseras till offentliga eller privata företag
  • det är fråga om en selektiv fördel, dvs. endast vissa företag gynnas
  • åtgärden inverkar på handeln mellan medlemsstater
  • åtgärden snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen

Statliga stödåtgärder ska anmälas till Europeiska kommissionen på förhand. Kommissionen bedömer stödåtgärdernas lämplighet för den gemensamma marknaden på basis av s.k. mjuk lagstiftning (riktlinjer, ramdokument, meddelanden).
 
Statligt stöd kan i vissa fall också beviljas utan kommissionens förhandsgodkännande. Stöd kan beviljas i form av s.k. stöd av mindre betydelse (de minimis) om samtliga myndigheters stöd underskrider 200 000 euro under tre skatteår. Dessutom kan stöd beviljas med stöd av de s.k. gruppundantagsförordningarna. Gruppundantagen gäller bland annat vissa regionala stöd, stöd som gäller sysselsättning, utbildningsstöd, stöd för forskning och utveckling och stöd som beviljas små och medelstora företag.
 
Stöd är ett brett begrepp. Det stöd som beviljas behöver inte vara en betalning i pengar. Vid sidan av prissättningen av mark och byggnader omfattar regleringen av statligt stöd även kommunens bidrag, låne- och garantiarrangemang, ränteförmåner och kapitalfinansiering. Likaså kan offentliga tjänster (t.ex. lokaler, kommunalteknik, vatten och avlopp) som erbjuds företag till ett lägre pris än marknadspriset betraktas som statligt stöd. Regionala och lokala myndigheters investeringar i bredband har också bedömts med utgångspunkt i regleringen av statligt stöd.

Ytterligare information