Landsbygdspolitik

Landsbygdspolitik är ett politikområde som sträcker sig över flera olika samhällsområden och genomförs på alla förvaltningsnivåer och inom alla politiska sektorer.

Landsbygdspolitikens särdrag

Landsbygdspolitiken avviker från jordbrukspolitiken genom att landsbygdspolitiken omfattar regional verksamhet, medan jordbrukspolitiken gäller de interna processerna inom en enskild näringsgren. Landsbygdspolitiken kan därför vid första anblicken snarare anses påminna om regionalpolitik än om jordbrukspolitik. Landsbygdspolitiken skiljer sig ändå från regionalpolitiken genom att det är svårare att definiera vad som är föremål för landsbygdspolitiken. Inom landsbygdspolitiken finns det inte förvaltningsområden med tydliga gränser och egna ansvarsorganisationer såsom i regionalpolitiken.

Landsbygdspolitiken är ofta decentraliserad och nätverksbaserad verksamhet och målet är att driva politiken med en lätt förvaltning. Aktörerna inom landsbygdspolitiken är många: bland annat kommuner, förtroendevalda, bybor, företagare och jordbrukare. På regional nivå drivs landsbygdspolitiken av bland annat landskapsförbunden, de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna samt olika organisationer.

Varför behövs landsbygdspolitik?

Finland är det mest glest bebyggda och landsbygdsdominerade landet i Europeiska unionen. Därför är det viktigt att såväl staten och landskapen som kommunerna och byarna tillsammans deltar i landsbygdspolitiken. Utvecklingen av landsbygden gäller samtliga landsbygdsområden i Finland. Genomförandet sker genom den nationella programpolitiken och EU:s programpolitik.

Kommunerna är en viktig del av det landsbygdspolitiska systemet i Finland. Landsbygdspolitiska åtgärder riktas i samarbete med kommunerna och deras invånare till alla åldersklasser. Ett särskilt mål är att förbättra förutsättningarna för boende på landsbygden. Också Kommunförbundet vill för sin del sporra kommunerna till att driva landsbygdspolitik och främja växelverkan mellan stad och landsbygd. Vi deltar också i den nationella landsbygdspolitiska debatten och beredningen av landsbygdspolitiska program.

Utveckling av nya typer av omsorgstjänster, upprättande av ett servicekontor i byn, beaktande av byborna i beslutsfattandet, förbättring av förutsättningarna för entreprenörskap och mer fritidsmöjligheter för unga är exempel på landsbygdspolitisk verksamhet. Målet med verksamheten är att åstadkomma en livskraftig och trivsam landsbygd med en bred åldersstruktur.

Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp (YTR)

Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp (YTR) med företrädare för olika ministerier och organisationer samordnar verksamheten och kommer med initiativ på riksomfattande nivå. Samarbetsgruppens viktigaste arbetsredskap är programarbete.

Det sjätte landsbygdspolitiska helhetsprogrammet, ”Möjligheternas landsbygd”, är ett verksamhetsprogram av landsbygdspolitikens samarbetsgrupp och ett verktyg för den omfattande nationella landsbygdspolitiken 2014–2020. Den strategiska utgångspunkten för helhetsprogrammet är platsbaserad utveckling och politik, som känner igen landsbygdens mångfald och beaktar de olika områdenas utgångspunkter och behov. Helhetsprogrammet omfattar fem temahelheter, och i anknytning till temana har konkreta åtgärder utarbetats. Temaområdena är tvärsektoriella och genomförandet av åtgärderna kräver att aktörerna samarbetar på olika nivåer.

Temahelheterna är

  • Delaktighet och närdemokrati 
  • Boende och service
  • Infrastruktur och markanvändning
  • Näringar och kompetens
  • Ekosystemtjänster 

 

Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen

tags
Taina Väre

Taina Väre

Sakkunnig, utveckling av landsbygden
Enheten för livskraft och ekonomi, Regioner och näringar
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Ansvarsområden
  • Utveckling av landsbygden
  • Ärenden som gäller små kommuner