Landsbygdspolitik

Landsbygdssäkring

Landsbygdssäkring har utvecklats som ett verktyg för beslutsfattarna då det gäller bedömningen av konsekvenserna för landsbygden. Med hjälp av bedömningen kan landsbygdsperspektivet fås med i beredningen och ge lyckade beslut. 

Landsbygdens särdrag är gles bebyggelse och långa avstånd. Eftersom det finns olika områden, är konsekvenserna av förvaltningarnas beslut ofta olika på landsbygden och i centrumområden. Konsekvenserna särskilt för landsbygdens invånare, företag och sammanslutningar identifieras ofta inte och blir därför inte beaktade. 

I det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014–2020 föreslås att landsbygdssäkring införs systematiskt i beredningen och verkställandet av besluten så att landsbygdens särdrag och beslutens konsekvenser för landsbygden verkligen blir beaktade. I bedömningen bör särskild uppmärksamhet fästas vid den glest bebyggda landsbygden på såväl nationell som regional och lokal nivå.

Den ändrade kommunstrukturen har fört med sig större kommuner där servicen ofta finns längre från den enskilda invånaren och uppgiften att bevara landsbygdens livskraft blir en allt större utmaning. I den pågående vårdreformen och landskapsreformen fattas många beslut med betydelse för tillgången på servicen på landsbygden. Det är viktigt att redan i en tidig fas bedöma vilka konsekvenser olika beslut och politikformer kommer att ha för landsbygden i praktiken. 

Landsbygdssäkring är ett lämpligt verktyg för detta. Bedömningen av konsekvenserna tillför diskussionen alternativa koncept och det blir möjligt att stärka beslutens positiva effekter och förebygga eller minska deras negativa effekter. Landsbygdssäkring bidrar till att verksamhetsbetingelserna på landsbygden bevaras, invånarna och företagen på landsbygden behandlas rättvist och den regionala jämlikheten fungerar.

Handboken om landsbygdssäkring är ett verktyg i beslutsfattandet och utvecklingsarbetet

I syfte att skriva handboken genomfördes pilotprojekt i tre utredningsområden för kommunindelningen hösten 2014 och våren 2015. Pilotprojekten genomfördes i samarbete mellan Kommunförbundet, Arbets- och näringsministeriet/landsbygdspolitiska samarbetsgruppen och de tre pilotprojektsområdena. 

Processerna och ett sammandrag av resultaten och rekommendationer i anslutning till bedömningen av landsbygdssäkringen framgår av tre rapporter. De ligger till grund för handboken "Tehdään maaseutu näkyväksi! Maaseutuvaikutusten arviointi kunnan kehittämisen työkaluna"

Kommunförbundet ordnade tillsammans med Landsbygdspolitiska nätverket och Byaverksamhet i Finland rf en utbildningsdag om landsbygdssäkring i Kommunernas hus i Helsingfors den 31 mars 2016.

Mera information om landsbygdssäkring finns i Kommunförbundets webbpublikation Työkalupakki (2014).

Taina Väre

Taina Väre

Sakkunnig, utveckling av landsbygden
Enheten för livskraft och ekonomi, Regioner och näringar
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Ansvarsområden
  • Utveckling av landsbygden
  • Ärenden som gäller små kommuner