Miljö- och hälsoskydd

Livsmedelstillsyn

Enligt 27 § i livsmedelslagen (297/2021) sköter kommunen livsmedelstillsynen inom sitt verksamhetsområde.

De kommunala tillsynsmyndigheterna ska utarbeta tillsynsplaner för den livsmedelstillsyn som de ansvarar för och se till att de samordnas så att tillsynen beaktar riskerna med livsmedels- och kontaktmaterialverksamheten och så att tillsynen motsvarar de allmänna krav som gäller tillsynen, förebygger faror för människors hälsa och skyddar konsumenterna från ekonomisk förlust. Tillsynsplanerna ska uppdateras vid behov.

Enligt livsmedelslagen (297/2021) hör följande till kommunens tillsynsansvar:

•    att utöva tillsyn över primärproduktionsställen, livsmedelslokaler och andra aktörer inom livsmedelssektorn
•    att utöva tillsyn över livsmedel som producerats i hemlandet och tillsynen över tillverkningen av material och produkter som kommer i beröring med livsmedel
•    att utöva tillsyn över marknadsföringen av livsmedel
•    att till regionförvaltningsverket och Livsmedelsverket sända sådana anmälningar och rapporter som avses i livsmedelsbestämmelserna
•    att ge råd till livsmedelsföretagare och konsumenter samt ge information i frågor som faller inom lagens tillämpningsområde
•    att mot ersättning bistå de statliga myndigheterna i genomförandet av det nationella programmet för övervakning av främmande ämnen i animaliska livsmedel
•    att utreda matförgiftningar 

Avgiftsbelagd tillsyn

Kommunen tar årligen ut en grundavgift för tillsyn på 150 euro av tillsynsobjekt som omfattas av den planmässiga livsmedelstillsynen (72 § i livsmedelslagen) och som bedriver

•    primärproduktion av groddar på ett sådant godkänt primärproduktionsställe för groddar som avses i 9 §
•    registrerad livsmedelsverksamhet som avses i 10 §
•    livsmedelsverksamhet i en godkänd livsmedelslokal som avses i 11 §
•    registrerad kontaktmaterialverksamhet som avses i 13 §.

Om den verksamhet företagaren bedriver på ett verksamhetsställe omfattar flera sådana verksamheter som avses i 1 mom. tas grundavgiften för tillsyn ut bara en gång. Grundavgiften för tillsyn tas inte ut hos allmännyttiga samfund eller av lanthandlar. Grundavgiften för tillsyn tas inte heller ut hos företagare som bedriver sådan verksamhet som avses i artikel 1.3 e och artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung samt i artikel 12.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625.

Utöver den årliga grundavgift som avses i 72 § tar kommunen enligt en av kommunen godkänd taxa ut avgift hos tillsynsobjektet för bl.a. behandling av ansökningar och anmälningar, inspektioner och undersökning av prov som ingår i kommunens tillsynsplan samt för inspektioner för att kontrollera att de administrativa tvångsmedel enligt 9 kap. som baserar sig på underlåtelse att iaktta livsmedelsbestämmelserna följs. Kommunen kan också ta en avgift för tillsyn enligt 51 § 1 mom. över företagare som exporterar livsmedel till stater utanför Europeiska unionen samt för exportintyg enligt 51 § 2 mom. Av livsmedelsföretagare tar kommunen ut en avgift enligt sin godkända taxa för i 27 § 4 mom. 5 punkten avsedd besiktning före slakt som utförs på den jordbruksanläggning som djuren kommer från eller någon annanstans utanför slakteriet.

Kommunen bestämmer avgifterna så att beloppet motsvarar högst kostnaderna för åtgärden.

Läs mer:
•    Livsmedelsverket
•    Livsmedelslagen

Kaisa Mäntynen

Kaisa Mäntynen

Sakkunnig inom miljö- och hälsoskydd
Enheten för samhälle och miljö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2139, +358 40 703 6475
Ansvarsområden
  • intressebevakning, utvecklingsarbete och sakkunnigtjänster för kommunerna i anslutning till miljö- och hälsoskyddet
  • upprätthållande och samordning av den interaktiva e-postlistan för kommunernas miljöhälsodirektörer
  • deltagande i nationella projekt som stöder kommunernas arbete kring inomhusluft