Miljö- och hälsoskydd

Livsmedelstillsyn

Kommunen ska sörja för att livsmedelstillsynen inom dess område sköts i enlighet med livs-medelslagen. Kommunen ska utarbeta en plan för regelbunden livsmedelstillsyn i kommunen så, att tillsynen motsvarar de allmänna kraven på tillsyn, förebygger hälsofaror och skyddar konsumenterna från ekonomisk förlust. Den kommunala tillsynsmyndigheten ska också svara för Eviras register över de livsmedelslokaler som myndigheten har tillsyn över. Kommunen ska dessutom hålla Eviras register över primärproduktionsställen uppdaterat.

Enligt livsmedelslagen (23/2006) hör följande till kommunens tillsynsansvar

  • tillsynen över primärproduktionsställen, livsmedelslokaler och andra aktörer inom livsmedelssektorn 
  • tillsynen över livsmedel som producerats i hemlandet och tillsynen över tillverkningen av material och produkter som kommer i beröring med livsmedel
  • tillsynen över marknadsföringen av livsmedel
  • att till regionförvaltningsverken och Livsmedelssäkerhetsverket sända sådana meddelanden och rapporter som avses i livsme-delsbestämmelserna (33 §)
  • att ge råd till livsmedelsföretagare och konsumenter samt meddela information i frågor som hänför sig till tillämpningsområdet för lagen (33 §)
  • att mot ersättning bistå de statliga myndigheterna i verkställandet av det nationella programmet för övervakning av främmande ämnen i livsmedel av animaliskt ursprung (33 §)
  • utredning av matförgiftningar (45 §) och beredskap för särskilda situationer (46 §)

Tilläggsuppgifter