Resultat

Effektmått för barnskyddet - forskningsprojektet

Last modified
Barnskyddet

Forskningsprojektet syftar till att utarbeta ett numeriskt mått som kan användas för att utvärdera barnskyddets effekter. Effekterna bedöms genom att man följer upp förändringar i familjens funktionsförmåga.

Under projektet samlas material in från 11 pilotkommuner vid två olika tidpunkter. Utgående från materialet undersöks om åtgärderna har förbättrat kundernas funktionsförmåga och minskat behovet av barnskydd. Skillnader söks både mellan olika åtgärder och mellan olika servicehelheter.

Förutom att måttet används för effektundersökningar kommer det också att kunna användas som hjälpmedel i bedömningen av familjers barnskyddsbehov. Målet är att måttet på längre sikt ska kunna användas i individuell servicehandledning. Genom systematisk kartläggning av familjens funktionsförmåga, belastning och resurser kan kunderna styras till just de tjänster som stöder dem bäst. Uppgifterna om effekterna kan utnyttjas också i styrningen och bedömningen av verksamheten i kommunen och vid enskilda verksamhetsställen.

Forskningsprojektet inleddes i mars 2013 och slutrapporten publicerades i september 2015.

Forskningsprojektet fortsätter i form av ett nytt projekt: Implementering av effekmåttet inom barnskyddet. I projektet vidareutvecklas det numeriska måttet för bedömning av barnskyddets effekter. Mätningen av verksamhetens effekt baserar sig på mätning av klientens (inom barnskyddet familjens) funktionsförmåga vid tvärsnittstidpunkter.

Fortsättningsprojektet genomförs 2016–2017.

  tags

  Kauko Aronen

  Kauko Aronen
  Kauko
  Aronen
  Stadsforskningschef
  Ansvarsområden
  • stadspolitik
  • stadsforskning
  • förändringsstöd för kommunreformen
  Telefonnummer
  +358 9 771 2515