Resultat

Input-outputmodellen

Last modified

Produktionsfaktorer som används vid produktion kallas input, insatser. De är till exempel arbetstagare, arbetsutrymmen, maskiner, utrustning och råvaror.

Output, utbyte, kallas de varor, halvfabrikat eller tjänster eller olika kombinationer av dem som är resultatet av produktionen. 

Hur ska insatserna mätas? Om bara en produktionsfaktor används vid produktionen eller om produktiviteten hos bara en produktionsfaktor är av intresse kan kvantiteten på denna produktionsfaktor mätas till exempel som

 • Arbetstagare: arbetstid
 • Arbetsutrymmen:  kvadrat- eller kubikmeter
 • Maskiner eller utrustning: brukstid
 • Råvaror: mängden råvaror: massa, längd, volym eller någon annan måttenhet.

Som resultat får man produktivitetsdata, tillverkningen av en viss produkt kräver till exempel en arbetstid på tio timmar.  Detta kan jämföras med till exempel motsvarande produktivitetsdata för en annan enhet eller för det föregående året.

I allmänhet ligger intresset ändå på produktiviteten under hela produktionsprocessen och inte endast på produktiviteten hos en enda produktionsfaktor. Om till exempel tillverkningen av en produkt kräver tio timmars arbetstid och tre timmar brukstid för en maskin och produkten följande år tillverkas en timme snabbare men maskinens brukstid är 5 timmar, är det redan svårare att mäta produktiviteten.

En lösning är att mäta insatserna i pengar. Om en arbetstimme kostar 32 € och användningen av maskinen 10 €, kan kostnaden för tillverkningen inom enheten det första året beräknas till

10 * 32 € + 3 * 10 € = 350 €. Följande år är tillverkningskostnaderna 9 * 32 € + 5 * 10 € = 338 €. Man kan alltså konstatera att kostnaderna för verksamheten har minskat med 12 € (3,4 %). Om det inte skett några förändringar i prisnivån kan förbättringen av produktiviteten uppskattas till 3,4 procent.

Om förhållandet input–output mäts i pengar bör effekterna av ändringar i prisnivån elimineras. Ändringar i löner, råvarupris och andra produktionsfaktorers pris måste deflateras om man vill jämföra skillnader i produktiviteten under olika år.  Annars inverkar ändringar i kostnadsnivån på de resultat produktivitetsmåtten ger även om inga ändringar skett i verksamheten.

tags

Reijo Vuorento

Reijo Vuorento
Reijo
Vuorento
Biträdande direktör
Ansvarsområden
 • förhållandet mellan staten och kommunerna
 • intressebevakning
 • beskattning
 • statsandelar
Telefonnummer
+358 9 771 2078

Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen
Mikko
Mehtonen
Sakkunnig
Ansvarsområden
 • ekonomistyrning
 • klassificeringar för statistiken över ekonomi och verksamhet
 • produktivitet och effekt
 • kostnadsberäkning
Telefonnummer
+358 9 771 2645