Statsandelar - Statsandelssystemet

Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna

Last modified

I det finländska statsandelssystemet jämnas kommunernas inkomstbas ut genom en utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna. Utjämningen ingår i statsandelen för kommunal basservice. Som namnet säger baseras utjämningen på kommunens kalkylerade skatteinkomst, och den antingen ökar eller minskar den statsandel som beviljats kommunen.

De kalkylerade skatteinkomster som ligger till grund för utjämningen omfattar kom-munens kalkylerade kommunalskatt  och kommunens andel av samfundsskatten. När den skatteinkomstbaserade utjämningen av statsandelen beräknas, används en genomsnittlig kommunalskattesats för hela landet. En enskild kommun kan därför inte påverka sitt utjämningstillägg eller utjämningsavdrag genom att ändra sin skattesats.

tags