​Maa- ja metsätalousvaliokunta, Dnro 4030/90/2014, 23.9.2014, Miira Riipinen ja Tarja Hartikainen

Hallituksen esitys laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä

Hallituksen esitys (HE 107/2014 vp) eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kuntaliitto pitää hyvinä Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan valvontaa ja seuraamuksia koskevan lainsäädännön tavoitteita, joilla on tarkoitus edistää kaupallisen kalastuksen kestävien toimintamallien noudattamista ja siten kalakantojen hyvinvointia. Kuntaliitto katsoo, että tavoitteiden kokonaisvaltaisen toteutumisen saavuttamiseksi täytäntöönpanon tulisi koskea kaupallisen kalastuksen lisäksi esitettyä laajemmin ainakin soveltuvin osin myös virkistyskalastusta.

Kuntien tehtäviä esitetty laki kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta sekä eräät muut muutettavaksi ehdotetut lait koskevat käytännössä elintarvikevalvontatehtävien osalta ja niissä kalatuotteiden jäljitettävyyden valvonnan osalta. Lisäksi vaikutuksia esitettävistä laeista voi heijastua kuntien elintarvikevalvontaviranomaisen valvontasuunnitelmien sisältöön, joissa tulee ottaa huomioon valtakunnalliset valvontaohjelmat.

Kuntaliittoa tai kuntia ei ole kuultu nyt esitettävän hallituksen esityksen luonnoksesta.

 

Kalatuotteiden jäljitettävyyden valvonnan osalta lakiesityksessä kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmäksi ja valvonnaksi 7 §:ssa viitataan elintarvikelakiin (23/2006). Kuntaliitto on lausunnossaan 28.4.2010 elintarvikelain muuttamisesta esittänyt, ettei kunnan elintarvikevalvontaviranomaista lisättäisi kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain mukaiseksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi. Kuntaliitto on tuolloin katsonut ja katsoo edelleen, että kyseiset tehtävät suuntaavat kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen jo nyt vähäisiä resursseja elintarvikehygienian ja turvallisuuden kannalta vähemmän merkitykselliseen asiaan.

 

Elintarvikevalvontaa tehdään kunnissa riskiperusteisesti elintarvikehygieniaan liittyvien riskien näkökulmasta. Näin ollen viitaten aiemmin asiaan liittyvään elintarvikelain muuttamisesta annettuun lausuntoon, on todennäköistä, etteivät kalatuotteiden jäljitettävyyden valvontatehtävät sijoitu prioriteettilistalla kärkeen.

Elintarvikelakiin lisätään vuosittain kunnille useita pieniä velvoitteita, joista on vuosien varrella kasvanut paljon valvontahenkilöstöä vaativa ja tarkkaa yksityiskohtaista raportointia. Tällä hetkellä käsiteltävän esityksen lisäksi ollaan lisäämässä nimisuojaan liittyvä valvonta (HE 98/2014), joka myöskään ei ole elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvää valvontaa.

 

Rakennepoliittisessa ohjelmassa mainitaan yhtenä toimenpiteenä elintarvikevalvonnan ja raportoinnin keventäminen. Nyt lausunnolla oleva lakiesitys kalastuspolitiikan valvonnasta ei sinällään aseta kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle uusia valvontavelvoitteita, mutta se edellyttää että kuntien elintarvikevalvontaviranomaisten on kaikkien muiden lainsäädäntösektoreiden lisäksi otettava haltuun tämä uusi, hallituksen esityksenkin mukaan laaja ja monilta osiltaan hyvin yksityiskohtainen säännöstö. Jälleen kerran EU:n yksityiskohtaisesta politiikkalainsäädännöstä, tällä kertaa kalastuspolitiikkalainsäädännöstä, tulee kunnallisten elintarvikevalvontaviranomaisten tehtäväksi valvontatehtäviä, jotka entisestään heikentävät kuntien mahdollisuuksia huolehtia elintarvikkeiden turvallisuuden valvonnasta.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Miira Riipinen
ympäristöpäällikkö 

Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija

tags