Lausunto Ulkoministeriölle 3.6.2015, Dno 1072/03/2015, Erja Horttanainen

Kidutuksen vastainen yleissopimus; Suomen 7. määräaikaisraportti

Ulkoasiainministeriö on pyytänyt Kuntaliitolta lausunnon 7. määräaikaisraportista, jonka Suomi antaa kidutuksen ja muun julman ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisesta yleissopimuksesta.

Kuntaliitto esittää seuraavia täydennyksiä raporttiluonnokseen:

Ihmiskaupan uhrit

Lisäys sivulle 13 ennen väliotsikkoa "Ihmiskaupan uhrien suojelu":

Sisäministeriön alaisuudessa on vuodesta 2012 toiminut myös ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään  liittyvän lainsäädännön kehittämistyöryhmä. Hallituksen esitys laeiksi kansain­ välistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta annettiin keväällä 2015. Lakimuutokset tulevat voimaan  1.7.2015.

Lakimuutoksilla parannetaan nykyistä auttamisjärjestelmää tekemällä siitä läpinäkyvämpi ja selkeämpi kokonaisuus. Laista käy entistä selkeämmin ilmi muun muassa se, mitä auttamis­toimilla käytännössä tarkoitetaan ja millä edellytyksillä  ihmiskaupan uhrien auttaminen voidaan aloittaa ja lopettaa. Muutoksilla turvataan lisäksi uhrien yhdenvertainen kohtelu ja sel­ kiytetään viranomaisten välistä työnjakoa. Laissa täsmennetään lainsäädännössä tällä hetkellä vallitsevaa epäselvyyttä siitä, voivatko auttamisjärjestelmään  päästä myös ihmiskaupan uhrit, joilla on kotikunta Suomessa. Jatkossa laissa ilmaistaan selkeästi, että myös he ovat oikeutet­tuja apuun.

Lakiin tulee lisäksi 1-3 kuukaudeksi annettava toipumisaika. Toipumisaikana esitutkintaviranomainen tai syyttäjä ei vielä ota uhreihin yhteyttä ihmiskaupparikoksen selvittämiseksi. Uhria kuitenkin autetaan heti, vaikka hän ei olisi valmis osallistumaan rikoksen selvittämiseen.

Tahdosta riippumaton psykiatrinen hoito

Lisäys sivulle 45 toiseen kappaleeseen :

Mielenterveyslain mukaan henkilö voidaan ottaa tarkkailuun sairaalaan sen selvittämiseksi, onko olemassa edellytyksiä hänen määräämisekseen tahdosta riippumattamaan hoitoon. Tarkkailuun lähettämistä varten lääkärin on tutkittava potilas.  Tutkimuksen yhteydessä on selvitettävä, onko potilaan kotikunnan käytettävissä muita potilaan hoidon tarve huomioon ottaen sopivia ja riittäviä palveluja. Jos lääkäri katsoo hoitoon määräämisen edellytysten toden­näköisesti olevan olemassa, hän kirjoittaa tarkkailulähetteen. Tarkkailulähetteen laativa lääkä­ri on aina sairaalan ulkopuolinen lääkäri, useimmiten virkavastuulla työskentelevä terveyskeskuksen lääkäri.

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisy

Lisäys sivulle 52 neljännen kappaleen loppuun:

lt is outlined in the national counter-terrorism strategy that one of the priorities in counter-terrorism is to prevent terrorism, which means eliminating the root causes and motivations ofterrorism as well as factors relating to the spread of terrorism, which can lead to violent radicalisation and terrorist recruitment. Exchange of information and cooperation between international and national authorities contribute to identifying threats and risks and enabling effective intervention while ensuring the legal protection of individuals. The authori­ties have access to all information needed to detect violent radicalisation and prevent terrorism-related phe­nomena from becoming more serious. Civil society and the education system play major roles in promoting the integration of immigrants and preventing social exclusion. Suurissa kaupungeissa toimii yhteistyöverkostoja väkivaltaisen ekstremismin ehkäisemiseksi. Verkostoihin osallistuu kaupungin eri sektoreiden toimihen­kilöitä, poliisi sekä kansalaisjärjestöjen ja uskonnollisten yhdyskuntien edustajia.

tags
Siniset kikkareet

Tutustu Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteisiin

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.