Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 9.11.2015 Dnro 1800/03/2015

Luonnos asetukseksi kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista

​Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteltu eläintautilain ja sivutuotelain nojalla annettava asetus kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista ja laskutuksesta käytettävästä menet­telystä. Asetusluonnos on eläintautilain osalta samansisältöinen kuin tällä hetkellä voimassa­ oleva asetus (1287/2014), asetukseen on lisätty uuden sivutuotelain mukaiset maksulliset suoritteet.

Asetuksen liitteenä on annettu taulukko, jossa määritellään maksujen suuruus. Kuluneen vuoden aikana tehtyjen arvioiden mukaan maksut ovat oikean tasoisia ja vastaavat to­dellisia kustannuksia. Sivutuotelain mukaiset valvonnat ovat olleet aikaisemmin toimijoille maksuttomia ja tehtävän suorittamisesta aiheutuneet kustannukset on korvattu kunnalle val­tion varoista. Asetus tukee nykyisen hallitusohjelman kirjausta siitä, että viranomaistoiminta tulisi pystyä kattamaan valvonnasta perittävillä maksuilla.

Kunta hoitaa näitä kunnaneläinlääkärille säädettyjä valtion valvontatehtäviä ns. toimeksianto­tehtävänä, joiden korvausperiaate määräytyy eläinlääkintähuoltolassa. Maksutaulukossa on otettu huomioon myös korotettu maksu virka-ajan ulkopuolella asiakkaan pyynnöstä tehtävistä suoritteista.

Näiden valvontatehtävien osalta kunnaneläinlääkärillä ei kuitenkaan ole päivys­tysvelvollisuutta. Kuntaliitto on kannattanut että kaikissa eläinlääkintähuoltolain mukaisissa toimeksiantotehtävissä  korvauksissa noudatetaan saamaa linjaa: valtio huolehtii valvontakohteen laskutuksesta ja maksaa korvauksen kunnalle eläinlääkintähuoltolain mukaisesti. Järjes­telmä moninkertaisine laskutuksineen on erittäin työläs ja hallinnollista taakkaa lisäävä ja kunnat ovat antaneet siitä paljon negatiivistä palautetta. Tavoitteena on jatkossa yksinkertaistaa asetuksen taustalla olevaa lainsäädäntöä niin että sama taho vastaa valvontatehtävien hoidosta ja rahoituksesta. Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa asetusluonnoksesta.

SUOMEN KUNTALIITTO

 
Ritva Laine
johtaja, alueet ja yhdyskunnat

Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija, ympäristöterveys 

tags