Kuntien varhaiskasvatuksen eVaka -yhteistyö ja Kuntaliiton tuki

eVaka on varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä, jota on kehitetty yhteisprojektissa neljän kaupungin, Espoon, Tampereen, Oulun ja Turun kanssa. Espoossa eVaka on jo käytössä ja Tampere ottaa eVakan käyttöön kevään 2022 aikana, jonka jälkeen käyttöönotoissa seuraavat Oulu ja Turku. Tämän jälkeen järjestelmän kautta hoidetaan noin 50 000 lapsen varhaiskasvatusasioita.

Hankkeessa on hyödynnetty valtiovarainministeriön digikannustinavustusta vuosina 2020-2021 aikana tapahtuneessa kehittämisessä.

Kaupungeissa, joissa eVakaa on jo otettu käyttöön tai ollaan ensimmäisenä ottamassa käyttöön, asuu yhteensä noin miljoona suomalaista. eVakan toiminnallisuuksia on kehitetty alusta alkaen kuntien varhaiskasvatuksen tarpeista lähtien.

Kaikki kehittämisvaiheessa mukana olleet neljä kuntaa ovat osallistuneet konseptointiin. Järjestelmän tarkoituksena on sujuvoittaa muun muassa lasta koskevaa tiedonvaihtoa kodin ja päiväkodin välillä, digitalisoida varhaiskasvatussuunnitelman läpikäyntiä sekä antaa reaaliaikaista tietoa lapsen varhaiskasvatuksessa viettämästä ajasta.

eVakaa kehitetään neljän ison kaupungin voimin

Espoon, Oulun, Tampereen ja Turun kaupungit jatkavat eVakan kehittämistä vuodesta 2022 eteenpäin. Näiden kaupunkien 4pack-yhteistyö sisältää eVakan ohjelmistotuotteen ytimen hallintaa, ylläpitoa ja kehittämistä kuntien tarpeet täyttäväksi ja asiakasvuorovaikutusta lisääväksi järjestelmäksi.

eVakan lähdekoodi jo on avattu GitHub-palvelussa, jonka kautta voi jakaa ohjelmistojen lähdekoodia ja ohjelmistojen eri versioita muiden tarkasteltavaksi tai hyödynnettäväksi. Koska suurten kaupunkien vuoden 2022 kuluessa tehtävien käyttöönottojen myötä lähdekoodia kehitetään vuoden aikana voimakkaasti ja esimerkiksi käyttöönottojen yhteydessä huomattavia puutteita korjataan, kannattaa muiden kuntien suunnitella eVakan käyttöönottoa lähtökohtaisesti vuodesta 2023 alkaen. GitHubia hyödynnetään laajasti ohjelmistokehityksessä ja sinne julkaistun eVakan lähdekoodin myötä ohjelmistotuotteeseen on kuitenkin mahdollista tutustua jo nyt hyvinkin perusteellisesti. 

Kuntaliitto tukee eVakaan liittyvää kuntien yhteistyötä

Myös lukuisia muita kuntia kiinnostaa kuntien tarpeista käsin kehitetty varhaiskasvatuksen järjestelmä ja eVakan kehittäjät 4packista ovat kertoneet kehittämistyöstä noin 150 kiinnostuneelle toimijalle.

Vuonna 2022 Kuntaliitto tukee eVakaa antamalla tukea kuntien yhteistyön koordinointiin. Työ tähtää ensisijaisesti siihen, että nelikon lisäksi ensimmäiset eVakasta kiinnostuneet kunnat voivat ottaa eVakaa käyttöön vuodesta 2023 alkaen. Vuodesta 2022 alkaen Kuntaliitto seuraa eVakan kehittämistä ja toimii yhteyspisteenä sekä 4packiin että eVakasta kiinnostuneisiin kuntiin.

Näiden ns. seuraavan aallon kuntien osalta yhteistyön painopiste on aluksi erityisesti yhteisen ymmärryksen ja tarpeiden tunnistamisessa. Tämä on välttämätöntä, mikäli kunnat haluavat lähteä muodostamaan esimerkiksi keskinäistä hankintarengasta liittyvän kehitystyön hankkimiseksi. Alkuvaiheessa eVakan käyttöönottoon ei vielä tarvitse sitoutua, vaan painopiste on yhteisen jaetun tahtotilan muodostamisessa.

1. Mitä Kuntaliiton rooliin kuuluu?

 • Kuntaliiton keskeinen rooli on koota yhteen eVakaa koskevaa tietoa ja tukea eVakan ympärillä tapahtuvaa kuntien yhteistyötä.
 • Välitämme tietoa eVakan etenemisestä tärkeimmissä vaiheissa yhteistyössä neljän kehittäjäkaupungin kanssa.
 • Käytännössä Kuntaliiton rooli on tukea sekä neljän kehittäjäkaupungin työrauhaa eVakan kehittämistyössä, että varmistaa, että ajantasaista  tietoa eVakasta on saatavilla myös muihin kuntiin.
 • Kokoamme yhteen tietoa kunnista, joita eVakan kehittyminen ja mahdollinen käyttöönotto jossain vaiheessa kiinnostaa.
 • Autamme jäsentämään olennaisia asioita koskien avoimen lähdekoodin ratkaisun käyttöönottoa kunnissa.  
 • Tarvittaessa voimme auttaa löytämään mahdollisia yhteistyökuntia kiinnostuksen ilmaisseiden kuntien joukosta.
 • Mukanaolo Kuntaliiton yhteistyössä ei sido kuntia esimerkiksi tiettyjen tuotteiden valintaan tai hankintoihin.

2. Mistä eVakan käyttöönotosta kiinnostuneet kunnat vastaavat itse?

 • Tarpeenmäärittely: kunnan tulee itse tunnistaa omat tarpeet ja se, millaiseen käyttöön kunnassa tarvitaan ohjelmistoratkaisu.
 • Kunta itse arvioi ja päättää, millaista ratkaisua se haluaa hyödyntää. Vaihtoehdot ovat markkinoilta ostettavat yritysten valmisratkaisut tai mikäli kunta päätyy avoimen lähdekoodin eVakaan, sen tulee päättää, miten käyttöönotto ja ylläpito käytännössä toteutetaan.
 • Käyttöönoton ja ylläpidon voi toteuttaa eri tavoin:
  • Käyttöönotto ja ohjelmiston ylläpito tehdään itse: tämä vaatii vahvaa osaamista ja resursseja.
  • Käyttöönottoon ja ohjelmiston ylläpitoon kilpailutetaan markkinoilta kumppani.
  • Kunta päättää, lähteekö se hankkimaan tukea yksin, vai esimerkiksi hankintarenkaan myötä. Kuntaliitto voi tukea yhteistyön rakentamisessa ja esimerkiksi neuvotteluissa Hanselin kanssa.
 • Kunta myös kartoittaa itse aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia muiden kuntien kanssa.

Kuntaliitossa työssä ovat mukana kehittämispäällikkö Elisa Kettunen (kuntien digitalisaatio) ja kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen (varhaiskasvatus) sekä tarpeen mukaan muita Kuntaliiton asiantuntijoita. 

Tukimateriaalia 

GitHubissa olevat aineistot ja materiaalit 

Seuraavat linkit vievät GitHub-palveluun. 

Mukaan yhteistyöhön?

eVaka-järjestelmä soveltuu kaikille Suomen kunnille, jotka haluavat parantaa kodin ja varhaiskasvatuksen välistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on kehittää kaikkien kuntien varhaiskasvatuksen tarpeet täyttävä avoin ohjelmistotuote. Koska eVaka on kehitetty avoimella lähdekoodilla, sitä voivat vapaasti hyödyntää kaikki kiinnostuneet kunnat.

eVaka tarvitsee myös yrityksiä. Yrityksiä tarvitaan ohjelmiston kehittämisessä, ylläpidossa ja kuntien käyttöönotoissa. Kannustamme myös yrityksiä tutustumaan, voisiko eVaka tarjota mahdollisuuden yhteentoimivaan ja kestävään liiketoimintaan hyödyntäen kunnissa kehitettyä avointa lähdekoodia. eVaka voi olla mahdollisuus rakentaa liiketoimintaa kuntien varoilla tehdyn investoinnin varaan.

eVaka aikataulu ja keskeisiä tapahtumia 2022

 • Voit ilmoittaa kiinnostuksestasi eVakaa kohtaan Kuntaliittoon missä vaiheessa vuotta tahansa, käytä oheista linkkiä: ilmoittautuminen eVaka yhteistyöhön.
 • Tampereen käyttöönotto tapahtuu kevään 2022 aikana.
 • Digiviikolla 6.-10.6.2022 esitellään kokemuksia Tampereen käyttöönotosta ja järjestetään kuntien yhteinen keskustelumahdollisuus eVaka kehittämisestä.
 • Syyskuussa 2022 järjestetään avoin tilanneinfo eVakasta sekä pohjatietoa mahdollisia vuoden 2023 käyttöönottoja varten. 

Tarkemmat aikataulut informoidaan myöhemmin.

Läs mer om dessa teman
Siniset kikkareet

Tutustu Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteisiin

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.