Varautuminen, sisäinen turvallisuus ja yhdyspinnat

Kaikilla julkisoikeudellisilla yhteisöillä ja toimijoilla on lakisääteinen velvoite varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Kunnat ja hyvinvointialueet vastaavat siten jatkossakin järjestämisvastuulleen kuuluvien yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen jatkuvuudesta sekä niihin kohdistuviin uhkiin ja riskeihin varautumisesta. Turvallisuudella tarkoitetaan yhteiskunnan tilaa, jossa erilaiset uhat ja riskit ovat hallittavissa.

Yhteistyöllä ja yhteisellä harjoittelulla varmistetaan sujuva toiminta sekä selkeä vastuunjako myös häiriötilanteissa ja poikkeusolojen toiminnassa. Laajempien tai pitkäkestoisten häiriötilanteiden varalle voi olla luotuna erilaisia kuntien ja viranomaisten välisiä yhteistoimintasopimuksia sekä valmiuden kohottamiseen tai johtokeskusten perustamiseen liittyviä toimintamalleja kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen yhdyshenkilö- ja hälyttämisen käytänteitä. Palvelujen järjestämisvastuun siirtyessä kunnilta hyvinvointialueille on tärkeää huolehtia siitä, ettei järjestämisvastuun muutoksen myötä kadoteta häiriö- ja poikkeusoloihin varautumisen kannalta kriittisiä toimintamalleja, sopimuksia tai resursseja.

Varautumisen ja sisäisen turvallisuuden osalta tavoitteenamme on varmistaa yhteistyön sujuvuus yhdyspintojen tarkastelun avulla sekä edesauttaa varautumisen toimintoihin ja sisäiseen turvallisuuteen kytkeytyvien palvelujen yhteensovittamista kuntien ja hyvinvointialueiden välillä. Työskentelyssämme kokoamme toimintamallien nykytilaa, yhteistyömalleja sekä tuotamme yhteen toimivia ja turvallisuutta edistäviä menettelyjä yhdyspinnoille jäävissä toiminnoissa. Hyödynnämme case-esimerkkejä, joissa tarkastellaan pelastustoimen ja kuntien yhteistyömenettelyjä sekä hyviä käytänteitä. Tuotamme työn kautta kuvauksia hyvistä käytänteistä, selkeytämme yhdyspintojen vastuukysymyksiä sekä voimme laatia suosituksia yhteistyön toteuttamisesta. Tavoitteenamme on myös edistää yhteistyötä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden suunnittelussa eri toimijoiden välillä.

Työskentelyn aikana päivitämme Hyvinvointialueen varautumisen opasta, erityisesti yhdyspintojen osalta. Työskentelyymme sisältyy myös hyvien hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuusmallien koonti sekä sähköisen hyvinvointikertomuksen tarkastelu turvallisuussisältöjen osalta.

Esitysmateriaali yhdyspintafoorumi 24.2.

Raportti hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksista varautumisen tukeen sekä ja häiriötilannekuvaan (pdf 19 sivua)

Kuntien varautumisen tukeminen ja häiriötilannekuva, webinaari 16.11. esitysmateriaali

Hyvinvointialueen varautuminen: valmistelun ja yhteistyön sisältöjä - asiakirja

Tutustu kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintoihin

Tuotamme ohjeita ja työvälineitä kuntien ja hyvinvointialueiden yleisen yhteistyörakenteen ja yhdyspintojen suunnittelun tueksi sekä tuomme kuntia ja hyvinvointialueita yhteistyön, toimintamallien ja työnjaon suunnittelussa.

 

lateral-image-left

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman