Klassificeringar för statistiken över ekonomi och verksamhet

Publikation: Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012

Last modified

Förändringarna angående uppgiftsinsamlingen och uppgiftsinnehållet i statistiken över ekonomi och verksamhet publiceras i fortsättningen på Statistikcentralens webbsidor.

Publikationen Klassificeringarna för statistik över ekonomi och verksamhet uppdateras inte längre av Kommunförbundet. Uppgiftsinnehållets beskrivningar och definitioner finns tillgängliga på adressen (på finska):

http://tilastokeskus.fi/keruu/kuntien-taloustilastojen-uudistus.html

Också verksamhetsstatistiken för socialvården har setts över. Bland annat har åldersklasserna inom äldreomsorgen och hemservicen blivit färre, men å andra sidan specificeras klienterna inom arbetsverksamhet och klienterna inom dagverksamhet fr.o.m. statistikåret 2012. Utgifterna för servicesedlar inom social- och hälsovården ska också börja specificeras noggrannare. De nya uppgiftsdefinitionerna finns i den nya klassificeringspublikationen.

Det är mycket viktigt att informationen om de ändrade klassificeringarna omgående ges till de personer som i sitt arbete samlar in uppgifter för statistiken. Klassificeringarna behövs bland annat för att bokföringen och datatsystemen ska kunna ändras så att det är lätt att ta fram uppgifter för statistikföringen. 

Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012 -publikation och på finska föreläsningmaterial (diaserier) finns som bilagor här under.

tags

Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen
Mikko
Mehtonen
Sakkunnig
Ansvarsområden
  • ekonomistyrning
  • klassificeringar för statistiken över ekonomi och verksamhet
  • produktivitet och effekt
  • kostnadsberäkning
Telefonnummer
+358 9 771 2645