Paikkatiedon opas

Kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskeva sopimus

Kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskeva sopimus

N maanmittaustoimisto

m kunta/kaupunki

N maanmittaustoimisto ja m kunta ovat tänään sopineet kiinteistörekisterin ja kiinteistörekisterikartan osalta seuraavaa. Tämän sopimuksen ehdot perustuvat 23.12.1998 Maanmittauslaitoksen ja Suomen Kuntaliiton allekirjoittamaan puitesopimukseen yhteistyöstä kartta- ja rekisteritietojen alueella.

1. Numeerisen rekisterikartaston luonti

Kiinteistörekisterin pitäjän tehtävänä on kiinteistörekisterilain nojalla laatia ja pitää ajan tasalla kiinteistörekisterikarttaa. Tämä toteutetaan sekä Maanmittauslaitoksessa että kunnissa tietokonemuotoisena. On tärkeää, että kunta ja maanmittaustoimisto voivat numeerista kiinteistörekisterikarttaa valmistaessaan käyttää hyväksi toistensa tietoja, karttoja ja ennen kaikkea numeerisessa muodossa olevaa aineistoa.

Kunta luovuttaa maanmittaustoimistolle ja maanmittaustoimisto kunnalle hallussaan olevat numeeriset rajapiste- ja kiinteistöjaotustiedot irrottamiskustannuksen mukaisella hinnalla, joka on XXXXXX. Tietojen siirrossa sovelletaan liitteessä esitettyjä teknisiä menettelytapoja. Kummallakin osapuolella on tekijänoikeuslain mukaiset oikeudet laatimaansa ja ylläpitämäänsä aineistoon.

2. Tietojen ylläpito

Tehtäessä toimituksia on tähdellistä, että molempien osapuolien tuottamat tiedot ko. alueella olevia rekisteriyksiköitä koskevista muutoksista välitetään välittömästi toiselle, jotta muutokset voidaan rekisteröidä samanaikaisesti molempien rekistereihin. Tämän vuoksi molemmat osapuolet lähettävät välittömästi toisen osapuolen pitämän kiinteistörekisterin kiinteistötietoja muuttaneista toimituksista toiselle osapuolelle toimitustiedot. Tietojen välitys tehdään, jos mahdollista, käyttäen sähköistä muotoa ja karttatietojen osalta liitteessä esitettyä esitysmuotoa. Lisäksi toimitusasiakirjoista lähetetään myös paperikopiot toiselle osapuolelle.

Jäljennöksiä ja aineistoja, joita sopijapuolet lähettävät kiinteistörekisterin pitoa varten, ei todisteta oikeiksi eikä niistä peritä maksuja.

3. Toisen osapuolen kiinteistörekisterin ja -rekisterikartan käyttö

Kunta ja maanmittaustoimisto voivat käyttää kiinteistörekisteri- ja -kartta-aineistoa viranomaistehtävissään korvauksetta. Viranomaiskäytöstä valtakunnallisesta kiinteistötietojärjestelmästä (KTJ) maksetaan ainoastaan tietojen irrottamiskustannukset. Kiinteistötietojen käytöstä kartastotehtävissä sovitaan yleisiä karttoja koskevassa sopimuksessa.

4. Toisen osapuolen aineiston välittäminen edelleen

Kunta saa välittää maanmittaustoimiston ja maanmittaustoimisto kunnan tuottaman rekisterikartan sekä graafisia että numeerisessa muodossa olevia kiinteistökohtaisia otteita ehdolla, että asiakas ei saa tehdä niistä uusia kopioita, luovuttaa aineiston käyttöoikeutta edelleen eikä muunnella niitä. Toisen osapuolen välittäessä toiselle kuuluvan aineiston käyttöoikeuksia, tuloutetaan aineistomaksu aineiston alkuperäiselle tuottajalle. Aineiston käyttöoikeuksien massaluovutukset ja luovutukset, jotka mahdollistavat monipuoliset käyttötavat, tekee aina aineiston alkuperäinen tuottaja.

Kiinteistörekisterin ja kiinteistörekisterikartan otteita välitettäessä numeerisessa muodossa esim. www-palvelun tai vastaavan muun palvelun kautta tilitetään kiinteistörekisterinpitäjälle sama aineistokorvaus kuin vastaavasta palvelusta KTJ-palvelua käytettäessä.

Kiinteistörekisterikartan otteita graafisena kopiona ( 1:500 - 1: 10.000) välitettäessä aineistomaksuina tilitetän kiinteistörekisterinpitäjälle neljännesvuosittain seuraavasti:

Kiinteistörekisterikartan kopio mk/A4 mk/A3 mk/50x50 cm²

1:500 - 1: 10.000 10,00  15,0 20,00

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

5. Vastuu virheestä

Kiinteistörekisterilain mukaan maanmittaustoimisto ja kunta kumpikin vastaavat oman vastuualueensa osalta kiinteistörekisteriin kohdistuvista virheistä asiakkaaseen nähden.

6. Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus astuu voimaan allekirjoitettaessa ja se on voimassa viisi kalenterivuotta kerrallaan. Sopimuksen ehtoja tarkistetaan vuosittain viimeistään joulukuussa. Sopimusta ei voida yksipuolisesti irtisanoa sopimuskauden aikana. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä viimeistään neljännen sopimusvuoden joulukuussa.

Paikka, aika ja allekirjoitukset

 

LIITE

kiinteistörekisteriä ja kiinteisrekisteri-karttaa koskevaan sopimukseen

Kiinteistöjä koskevien karttatietojen siirto maanmittauslaitoksen ja kuntien välillä

Tämän sopimuksen ehdot perustuvat 23.12.1998 Maanmittauslaitoksen ja Suomen Kuntaliiton allekirjoittamaan puitesopimukseen yhteistyöstä kartta- ja rekisteritietojen alueella. Tämä liite kuuluu osana Maanmittauslaitoksen ja Suomen Kuntaliiton 23.12.1998 tekemään kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskevaan sopimukseen.

Tietojen siirrossa käytetään osapuolten yhteisesti sopimaa tiedostomuotoa. Tietojen siirrossa voidaan käyttää esim. MAAGIS XL-muotoista tiedonsiirtoa, mikä mahdollistaa myös viiva- ja aluetietojen siirtämisen järjestelmien välillä. Alla on kuvattu yksinkertainen järjestelmä, jolla pistetietojen siirto on mahdollista osapuolten välillä. Tiedot välitetään levykkeellä tai sähköpostin välityksellä.

Tiedoston yleinen muoto

  • otsikkotiedot

  • pistetiedot

Tietueiden erottimina käytetään merkkityhdistelmää CRLF. Merkistönä on ASCII

1. Otsikkotiedot sisältävät n-tietuetta. Kukin tietueista alkaa C-kirjaimella. Otsikkotietueiden pituus on vapaa. Pakollisina tietoina ovat seuraavat n otsikkotietuetta:

- kunnan ja kohdealueen selväkieliset nimet

- lähetyksen vapaamuotoinen kuvaus

- luovutuksen päivämäärä

- luovutuksen lähettäjän selväkielinen nimi

- ................

2. Pistetiedot

Tiedoista pakollisia ovat X:llä merkityt kentät. Muut kentät voidaan jättää täyttämättä

- Tasokoordinaattijärjestelmä A4 X

- RSK-luku (pistekeskivirhe [m]) A3 X

- Maastonumero A4X 

- Laskentanumero A7 

 4X 

- Kohdeluokka  I3  X

- Aputunnus  I2  X

ensimmäinen numero: maapintanäkyvyys toinen numero: maanmittaustoimitustieto 1X 

- X-koordinaatti [m]  F11.3 X

 1X 

- Y-koordinaatti [m], ilman kaistan numeroa F11.3 X

 1X 

- Korkeusjärjestelmä  A4 

- Korkeustarkkuusluokka (keskivirhe [mm])  A3 

- Z-koordinaatti [m]  F8.3 

Pistetietueiden joukossa voi olla myös kommenttirivejä. Näiden tulee alkaa kunkin C-kirjaimella.

3. Käytettävät koodit

Tasokoordinaattijärjestelmän tunnus muodostuu kuntakoodista ja kunnan sisällä eri alueille olevasta juoksevasta tunnuksesta 1-9. Tunnuksen on vahvistanut MML ja tiedot ovat löydettävissä mm. Paikkatietohakemistosta.

Kohdeluokka

600 Rajapyykki, luokka määrittelemätön

601 Yksikivinen pyykki

602 Maakivipyykki

603 Putkipyykki

604 Nelikulmainen pyykki

605 Viisikivinen pyykki

606 Viisipaaluinen pyykki

607 Pulttipyykki

608 Rajapaalu

609 Rajapiste

610 Rajaviitta, luokka määrittelemätön

612 Rajaviitta: viiva, pultti tai putki kalliossa tai maakivessä

613 Rajaviitta: putki maassa

614 Rajaviitta: oja

615 Rajaviitta: peräkkäiset kivet

616 Rajaviitta: puupaalut

631 Korttelipaalu

641 Apupiste

645 Tiealueen ja kiinteistörajan leikkauspiste (apupiste)

 Aputunnus

1. numero, maanpintanäkyvyys

0 näkyvissä

1 upotettu

2 kadonnut

3 määrittelemätön

4 ei rakennettu

2. numero, maanmittaustoimitustieto

0 "maarekisteri"-alueen rajamerkki

4 tonttipyykki

5 yleisen alueen pyykki

6 toimituksessa määrittelemätön