Revision och kontroll: Revisionsnämnd och revision

Revisionsnämndens rätt till upplysningar

Last modified

Revisionsnämndens rätt till upplysningar kvarstår oförändrad i den omarbetade kommunallagen. Däremot har revisorns rätt till upplysningar utvidgats. 

Enligt 124 § 1 mom. i kommunallagen (410/2015) har revisionsnämnden fortsättningsvis rätt att få de upplysningar om sekretessbelagda ärenden som revisionsnämnden anser vara behövliga för skötseln av utvärderingsuppdraget. Revisionsnämndens rätt till upplysningar begränsas till handlingar som är i kommunens besittning; revisionsnämnden kan exempelvis inte be om handlingar direkt av kommunens dottersammanslutningar. Kommunen bör bland annat se till att grunderna för de uppgifter som framförs i verksamhetsberättelsen och bokslutet är tillräckligt dokumenterade också med tanke på utvärderingen av hur de mål som uppställts för koncernsammanslutningarna har utfallit.

Revisorns rätt till upplysningar har utvidgats så att en revisor enligt 124 § 2 mom. i kommunallagen har rätt att av kommunens myndigheter och direkt av sammanslutningar inom kommunkoncernen få de upplysningar om sekretessbelagda ärenden som revisorn anser vara behövliga för skötseln av revisionsuppdraget.

Rätten till upplysningar gäller enskilda revisorer. Revisionsnämndens rätt till upplysningar gäller däremot organet, det vill säga enskilda ledamöter har inte rätt att få sekretessbelagda uppgifter av kommunens övriga myndigheter utom i det fall att nämnden fattat beslut om det. På en enskild ledamot av revisionsnämnden tillämpas den rätt till upplysningar för förtroendevalda som anges i 83 § i kommunallagen. Ledamöterna i revisionsnämnden och revisorerna utför sitt uppdrag under tjänsteansvar och de är skyldiga att iaktta sekretess i fråga om upplysningar som de fått med stöd av bestämmelsen.  

tags