Välkommen till kommunens framtid!

Gemensamma digitala lösningar

Digitaliseringen ger kommunerna en möjlighet att bevara sin funktionsförmåga och livskraft i det framtida Finland. Den erbjuder verktyg för att ordna kommunens strukturer på ett sätt som stöder och underlättar kommunens dagliga verksamhet. Digitaliseringen innebär en grundlig förändring av både tänkesättet och verksamhetssättet. Den berör alla kommunala aktörer och kommuninvånare.

Kommunförbundet är kommunernas partner då det gäller att föra digitaliseringen framåt. Gemensamma digitala lösningar är Kommunförbundets nätverk för samskapande där man sprider kunskap om nya digitala framsteg, utnyttjande av öppen källkod, finansiering av digitaliseringen och kollektivt lärande. Nätverket stärker kommunernas digitala kompetens lokalt och på nationell nivå.

Vi önskar alla finländska kommuner välkomna till vår gemensamma inlärningsmiljö. Den öppna diskussionen om gemensamma digitala lösningar förs på vår Slack-kanal. Lösningar med öppen källkod delar vi i Kommunförbundets GitHub.

Mer information om i vilket skede den pågående Klash-kommuninnovationstävlingen är finns på tävlingens webbplats

Information om pågående digitaliseringsprojekt i kommunerna som fått FM:s digitala understöd finns på Gemensamma digitala lösningars kommunkarta

Vårt team betjänar gärna i frågor som gäller digitaliseringen. 

Tillsammans skapar vi kommunernas framtid!