Miljö- och hälsoskydd

Övervakning av tobakslagen

I tobakslagen föreskrivs det om åtgärder för att förebygga att någon börjar använda tobaks-produkter, främja att människor slutar använda sådana produkter och skydda befolkningen mot att utsättas för tobaksrök.

Syftet med lagen är att användningen av tobaksprodukter, som innehåller ämnen som är giftiga för människor och orsakar beroende, ska upphöra.

Det är kommunens uppgift att övervaka att tobakslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas.

Kommunen ska på eget initiativ eller på basis av gjorda anmälningar:

  • Kommunen ska på eget initiativ eller på basis av gjorda anmälningar:
  • bevilja och övervaka tillstånd för tobaksförsäljning
  • förrätta inspektioner av lagrings- och försäljningsplatser för to-baksprodukter 
  • övervaka försäljningen av tobaksprodukter och rökdon, försälj-ningsautomatens placering och egenkontrollen av försäljningen av tobaksprodukter och rökdon, 
    reklam och annan säljfrämjande verksamhet som gäller tobaksprodukter, rökdon och tobakssurrogat 
  • övervaka iakttagandet av rökförbud och rökrestriktioner 

Försäljningen av tobaksprodukter är tillståndsbelagd. Tillstånd att sälja tobaksprodukter beviljas av den tillsynsmyndighet som övervakar tobakslagen i den kommun där försäljningsstället är beläget. Den kommunala tillsynsmyndigheten ska ta ut en avgift för tillståndet enligt en taxa som den godkänt och en årlig övervakningsavgift för övervakningen av försäljningen. Dessutom ska kommunen ta ut olika avgifter för systematisk övervakning som tobakslagen föreskriver (rökfria lokaler). Lagen förutsätter att avgifterna tas ut. Kommunförbundet har gett anvisningar för försäljningstillstånd och avgifter i sitt cirkulär "Försäljningen av tobaksprodukter blir tillståndspliktig (6/80/2009)".

Övervakningen av försäljningen av nikotinersättningspreparat hör också till kommunen och har i allmänhet kombinerats med övervakningen av försäljning av tobak. 

tags