Teknikteamet presenterar sig

Paavo Taipale

Jag är chef för samhällstekniken och ledare för teknikteamet vid Kommunförbundets enhet Regioner och samhällen. Teamets uppgifter omfattar intressebevakning, service och utveckling inom planeringen, byggherreverksamheten och underhållet i fråga om teknisk infrastruktur som kommunerna svarar för.

Jag började med mina nya uppgifter den 1 april 2016. Åren 2000–2009 var jag utvecklingsingenjör vid Kommunförbundets dåvarande enhet Samhälle, teknik och miljö och skötte uppgifter kring samhällsteknik. Efter det var jag chefredaktör för tidningen Kuntatekniikka vid KL-Kustannus Oy i sju år. Jag är diplomingenjör inom byggteknik.

Kommunernas tekniska sektor kommer inom en överskådlig framtid att ha i stort sett samma primära uppgift, trots att verksamhetsmiljön förändras. Det är fråga om att trygga invånarna och näringslivet en fungerande, hälsosam, trygg och trivsam fysisk miljö till rimliga kostnader. Väsentliga förändringar i verksamhetsmiljön föranleds av bland annat den nationella och internationella migrationen och allt vad det innebär av differentiering mellan kommunerna samt den vidare tillämpningen av ICT-teknik, det vill säga intelligent kommunalteknik.

I synnerhet på 2000-talet har det utvecklats alternativa sätt att finansiera och genomföra investeringar som den kommunala serviceproduktionen kräver. Exempelvis livscykelmodeller och alliansentreprenader för byggprojekt har tillfört sektorn ny kompetens och innovationer. Men nya arbetsformer åsidosätter inte alltid gamla beprövade metoder. Kommunernas tekniska sektor behöver framöver gedigen egen kompetens också på delvis nya områden: upphandling, ekonomi, ledarskap, juridik, kommunikation – men också traditionellt tekniskt kunnande.

Kommunerna besitter en avsevärd egendom i byggnader och samhällstekniska konstruktioner. Här vilar underhållet i första hand på tekniska sektorns ansvar. I de flesta kommuner har det eftersatta underhållet blivit oroväckande omfattande, och i alla kommuner är man inte ens medveten om hur stort problemet är. Egendomsförvaltningen bör utvecklas systematiskt och en öppen dialog om dess principer bör föras med representanter för de förvaltningar som utnyttjar egendomen. Det bör finnas beredskap att bedöma servicenätens skick, göra kostnaderna för näten transparenta och lyssna på användarna.

Produktiviteten inom de tekniska tjänsterna bör fortsättningsvis öka och mätning av den med jämförbara metoder bör bli en del av normal praxis. I många fall har utläggning av serviceproduktionen lett till högre produktivitet: samma kvalitet har uppnåtts betydligt billigare. Kommunerna ska i alla händelser bidra till att marknaden är sund och att det inte uppstår oligopol när nya marknader skapas. När tjänster läggs ut bör man också beakta att verksamheten ska fungera vid störningar. Också kontinuitetshanteringen ska ingå i avtalen om serviceproduktion.

Kommunerna eller deras samorganisationer ska också framöver svara för organiseringen av de viktigaste tjänsterna i den byggda miljön, såsom planläggningen och styrningen av byggandet, trafiklederna på detaljplaneområden och det mesta av vattentjänsterna och hanteringen av kommunalt avfall.

Paavo Taipale

Förnamn
Paavo
Efternamn
Taipale
chef för samhällstekniken

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2559
Mobiltelefon
+358 50 380 8368
Ansvarsområden
  • Samhällsteknik: intressebevakning och utveckling, Vattentjänster
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Tekniikka