Pressmeddelande, 

Kommunförbundets styrelse:

Beredningen av lagen om ordnandet av social- och hälsovården kräver preciseringar

​(Kommunförbundet informerar 16.10.2014) Kommunförbundet väntar sig ett flertal preciseringar i modellen med fem vårdområden för ordnandet av social- och hälsovården. Förbundets styrelse gav ett utlåtande om regeringens proposition på torsdag. I den fortsatta beredningen måste det säkerställas att lagen fullföljer målen för reformen: basservicen stärks, samarbetet fungerar smidigt inom social- och hälsovården och också mellan basservicen och den specialiserade vården, servicen ger resultat och produceras effektivt.

Kommunförbundet föreslår att det övervägs om varje vårdområde kunde ha ett politiskt representativt organ som liknar ett förvaltningsråd mellan den omfattande samkommunsstämman och den snäva styrelsen. Att slå samman alla kommuner och den politiska representationen i regionen i en samkommunsstämma vore svårt.

Enligt utkastet till regeringsproposition ska vårdområdet och den kommun eller samkommun som ansvarar för serviceproduktionen ha tillräckliga resurser för att sköta de lagstadgade uppgifterna. Kommunförbundet förutsätter att detta preciseras med en hänvisning till programmet för kommunernas ekonomi och kostnadsstyrningssystemet för social- och hälsovården genom vilka kommunernas uppgifter och förpliktelser jämkas samman med finansieringen.

Kommunförbundet kräver att bestämningsgrunderna för kommunernas betalningsandelar regleras mer detaljerat än vad som nu föreslås. 

Finansieringssystemet bör vara förutsebart på lång sikt och rättvist gentemot kommuner av olika typer.

 

Vårdreformen ska följa  finansieringsprincipen för offentlig service, och kommunerna ska garanteras ekonomiska förutsättningar att kunna sköta de uppgifter som åläggs dem i lag.

 

Förbundet föreslår en övergångsperiod på fem år för omläggningen av vårdområdets finansieringssystem.

Kommunförbundet anser det vara nödvändigt att de konstitutionella aspekterna i ärendet utreds. Med hänsyn till demokratiprincipen som ingår i skyddet av den kommunala självstyrelsen är det problematiskt att beslutanderätten övergår från fullmäktige, som invånarna valt, till kommunala gemensamma organ.

Enligt propositionen beslutar vårdområdet bland annat om vilka kommuner och samkommuner som ska ha produktionsansvaret, vad dessa ska ha i uppgift och hur verksamheten ska finansieras. Detta står i strid med att de uppgifter som åläggs kommunerna enligt grundlagen ska bestämmas genom lag.

Kommunförbundet betonar vikten av samverkan mellan social- och hälsovården och andra verksamhetsområden i kommunen. Ansvaret för den välfärds- och hälsofrämjande verksamheten bärs av kommunen. Samarbete mellan social- och hälsovården, den sysselsättningsfrämjande samservicen samt undervisnings-, utbildnings- kultur- och idrottstjänsterna är av största vikt.

Vårdområdet bör ha en strategisk roll. De operativa besluten kring produktionsmetoderna ska kunna fattas inom produktionsområdet för att de regionala skillnaderna och arbetet inom de övriga sektorerna ska kunna beaktas. 

Den kommun eller samkommun som har produktionsansvaret ska också kunna besluta om serviceupphandling och användning av servicesedlar inom de ramar som vårdområdet fastställt.

Kommunförbundet betonar vikten av den lokala livskraften som skapar förutsättningar att på bästa sätt producera tjänster enligt de lokala behoven.

Närmare upplysningar:
Tuula Haatainen, vice verkställande direktör, tfn 040 334 5813
Tarja Myllärinen, direktör, social- och hälsovård, tfn 050 596 9866
Juha Myllymäki, ledande jurist, tfn 050 648 94

Etiketter