Pressmeddelande, 

Kommunförbundet föreslår försök i kommunallagen

(Kommunförbundet informerar 21.8.2014) Kommunförbundet föreslår att det i den nya kommunallagen införs bestämmelser om försöksverksamhet i kommunerna. En allmän bestämmelse om försök skulle göra det möjligt att reagera snabbt i fråga om den lokala utvecklingen och förnyadet av verksamhetsformerna.

Kommunförbundets styrelse godkände i dag, torsdag, förbundets utlåtande om förslaget till ny kommunallag. Lagen avses träda i kraft i huvudsak redan vid ingången av nästa år.

Förslaget till lag om ordnandet av social- och hälsovården som nyligen skickats ut på remiss har stor inverkan på verksamheten i kommunerna. I den fortsatta beredningen av de båda lagarna bör man se till att de inte innehåller motstridigheter.

Kommunförbundet har haft en bred representation i totalrevideringen av kommunallagen och därför har kommunfältets synpunkter förmedlats till beredningen och beaktats väl.  På Kommunförbundet är man nöjd med innehållet i lagförslaget och anmärkningarna gäller närmast någon enstaka detalj. Kommunförbundet anser det viktigt att den nya lagen i likhet med den gällande lagen är smidig och ger kommunerna möjligheter att organisera sin verksamhet i enlighet med lokala förhållanden och behov.

Kommuninvånarnas delaktighet stöds

En förläggning av kommunalvalet till våren är en stor förändring för kommunalförvaltningen och verksamhetens rytm. Kommunförbundet stöder förändringen, som ger det nya fullmäktige bättre möjligheter att påverka följande års budget.

I en demokrati är det ytterst viktigt att kommuninvånarna och servicetagarna kan delta och påverka direkt. Att främja deltagandet är ett av kommunens strategiska mål och det är fullmäktige som ansvarar för utbudet av mångsidiga och verkningsfulla metoder.  Kommunerna bör fortfarande sporras till öppenhet som är grunden för direkt demokrati.

Den nya kommunallagen förbättrar verksamhetsförutsättningarna för de förtroendevalda. Ställningen för förtroendevalda på hel- och  deltid stärks och det blir lättare för dem att utnyttja rätten att få ledigt från arbetet för att sköta förtroendeuppdrag. Det erbjuder nya möjligheter till exempel när det gäller den politiska ledningen av kommunen.

I den fortsatta beredningen bör det bedömas om villkoren för personalens valbarhet till kommunstyrelsens presidium behöver skärpas på grund av kommunstyrelsens arbetsgivarställning, men man måste också beakta kravet på jämlika möjligheter för kommuninvånarna att delta i det politiska beslutsfattandet.

Kommunförbundet anser att det är bra att lagförslaget understryker koncernperspektivet, särskilt när det gäller ledning och ekonomi.
I beslutsfattandet är det nödvändigt att utnyttja den elektroniska miljön. Detta gagnar också strävan att möten ska vara pappersfria, vilket kan anses vara varje kommuns mål på lång sikt.

 

Programmet för kommunernas ekonomi för att trygga finansieringsprincipen

I förhållandet mellan stat och kommun skulle programmet för kommunernas ekonomi ersätta det nuvarande basserviceprogrammet och basservicebudgeten. Kommunförbundet anser att det nya mer omfattande planeringssystemet är en förbättring jämfört med det tidigare systemet. Programmet för kommunernas ekonomi borde bli ett verktyg för att uppskatta balansen mellan kommunernas uppgifter och deras finansiering och för att garantera att den grundlagsenliga finansieringsprincipen uppfylls.

Kommunförbundet föreslår att revisionsnämndens namn ändras till utvärderingsnämnden, ett namn som bättre beskriver nämndens roll i den helhet som granskningen av förvaltningen och ekonomin bildar.

EU-regleringen har blivit en del av kommunernas verksamhet. Genom bestämmelserna i kommunallagen vill man att trygga en jämlik konkurrens mellan offentlig och privat näringsverksamhet. Kommunförbundet anser det viktigt att man inte genom nationell reglering begränsar kommunernas verksamhet mer än vad EU-regleringen gör.

 

Närmare upplysningar:
Arto Sulonen, direktör för juridiska enheten, 0400 850 232
Heikki Harjula, ledande jurist, 050 667 35

Etiketter