Pressmeddelande, 

Kvaliteten viktig vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster

(Kommunförbundet informerar 19.9.2014) Tjänsteupphandlingen inom social- och hälsovården håller på att öka, särskilt inom socialvården väntas behovet av tjänster växa, vilket ställer krav på upphandlingen.


- Den nya upphandlingslagen bör beakta särdragen hos social- och hälsovårdstjänsterna, exempelvis situationer där klienterna inte själva kan bevaka sina intressen. Vid konkurrensutsättning bör kommunerna och samkommunerna ha tillgång till metoder för att välja de bästa producenterna sade Kommunförbundets vice vd Tuula Haatainen på Kommunernas hus i Helsingfors på fredagen.

Haatainen underströk också sociala infallsvinklar, bland annat beaktande av sysselsättningen. Samhällsansvar gäller också vid upphandling.

- Tillhandahållandet av och kvaliteten på tjänsterna kan beaktas på olika sätt vid konkurrensutsättning och det är viktigt att bevara det spelrummet också i fortsättningen i den kommande upphandlingslagen, för de verkliga resultaten är viktiga särskilt vid upphandling inom social- och hälsovården, påpekar Katariina Huikko , jurist vid Kommunförbundet.

Lång tradition av konkurrensutsättning av social- och hälsovårdstjänster

Hos oss har social- och hälsovårdstjänster konkurrensutsatts redan länge. I fortsättningen ska konkurrensutsättning enligt upphandlingsdirektiven omfatta hela Europa. En revidering pågår av upphandlingslagen som reglerar konkurrensutsättningsprocessen i den offentliga sektorn och de nya upphandlingslagarna ska träda i kraft i början av år 2016.

- För kommunerna är regleringen särskilt viktig, eftersom totalvärdet av kommunsektorns upphandlingar är cirka 13 miljarder euro.  Av detta belopp står för närvarande 2–3 miljarder för upphandling inom social- och hälsovården säger  Juha Myllymäki,  jurist vid Kommunförbundet.

Kommunerna har beslutanderätt beträffande vad som är det mest ändamålsenliga upphandlingsobjektet och upphandlingens omfattning. Speciellt när man överväger omfattningen av upphandlingen är det ändå möjligt att beakta också små företag.

- Om upphandlingsmetoden inte har stor betydelse har den upphandlande enheten möjlighet att främja små företags deltagande genom att dela upphandlingen i mindre delar, påpekar Myllymäki.

Besparingar genom kontrakt

Det är viktigt  att fastställa innehållet i en upphandlad tjänst så man inte blir tvungen att beställa en del av tjänsten som dyrt extra arbete.

- Ofta ägnas alltför lite uppmärksamhet åt avtalsvillkor som har att göra med övervakning och som är nödvändiga ur riskhanteringssynvinkel. Om man inte funderar över ansvarsfrågor ökar risken för avtalstvister, säger Leena Hoppu-Mäenpää, jurist vid Kommunförbundet.

-  Ett bra kontrakt hjälper inte om det inte övervakas att avtalsvillkoren följs. Försummelse kan leda till att man betalar exempelvis för en kvalitetsnivå som inte nås i praktiken.

Närmare upplysningar:

Tuula Haatainen, vice verkställande direktör, tfn 040 334 5813
Juha Myllymäki, ledande jurist, upphandlingsärenden, vårdreformen, tfn 050 648 94
Katariina Huikko, jurist, upphandlingsärenden, tfn 050 566 4327
Leena Hoppu-Mäenpää, jurist, avtalsärenden, tfn 040 5808 777

Etiketter