Pressmeddelande, 

Revideringen av kommunallagen utvecklar kommunernas verksamhet

(Kommunförbundet informerar 8.5.2014) Kommunförbundet anser det vara viktigt att totalrevideringen av kommunallagen framskrider enligt det planerade tidsschemat. Lagutkastet som överlämnades torsdagen den 8 maj utvecklar kommunernas verksamhet, förvaltning och ekonomi i enlighet med omvärldsförändringarna.


Den kommande lagen fungerar som grund för kommunalförvaltningen och kommuninvånarnas delaktighet. Specialbestämmelser som avviker från kommunallagen bör undvikas.

Kommunförbundet anser det vara viktigt att lagen är möjliggörande till sin natur och ger kommunerna möjlighet att organisera sin verksamhet i enlighet med lokala förhållanden och behov.

I lagförslaget beaktas behoven av att utveckla ledningen av kommunen och kommunkoncernen. Lagutkastet understryker ett strategiskt ledarskap i kommunen, förtydligar olika organs och aktörers roll i kommunledningen och klarlägger ägarstyrningen och dess verktyg. I förslaget finns också ekonomiska bestämmelser som syftar till att stärka koncernperspektivet i kommunens verksamhet.

I utkastet ägnas tryggandet av kommuninvånarnas möjligheter att påverka större uppmärksamhet än i den nuvarande lagen. I beslutsfattandet skulle kommunerna ha möjlighet att ut-nyttja den elektroniska verksamhetsmiljön.

Genom bestämmelser om kommunens verksamhet på marknaden försöker man skapa klarhet i hur EU:s konkurrensrätt och reglering av statliga stöd påverkar kommunernas verksamhet.

Kommunförbundet anser att växelverkan vid lagberedningen varit lyckad. Kommunförbundets ledning har deltagit i den parlamentariska uppföljningsgruppen.  Dessutom har sakkunniga från Kommunförbundet deltagit i alla arbetsgrupper som berett kommunallagen och förbundet har kunnat förmedla kommunfältets synpunkter till lagberedningen.

Härnäst ombeds kommunerna ge utlåtanden om lagförslaget. Den 3 juni 2014 ordnar Kommunförbundet ett seminarium om revideringen av kommunallagen där de viktigaste lagänd-ringarna presenteras med utgångspunkt särskilt i demokratin, de förtroendevaldas arbete, le-darskap och ägarstyrning.

Närmare upplysningar:

Arto Sulonen, direktör för juridiska enheten, 0400 850 232
Heikki Harjula, ledande jurist, 050 667 35
Sini Sallinen, sakkunnig, 050 464 56 62

 

Mer på webben

Etiketter