Pressmeddelande, 

Nya kommunallagen ökar transparensen i beslutsfattandet

Strängare krav på att uppge bindningar

(Kommunförbundet informerar 3.6.2014) De förtroendevalda som innehar ansvarsfulla positioner är tvungna att uppge sina bindningar noggrannare än förr om den nya kommunallagen antas i föreslagen form. Särskilda register om bindningar upprättas som en del av föresatsen att öka transparensen och öppenheten inom kommunförvaltningen.

 

Skyldigheten att anmäla bindningar skulle gälla kommunstyrelsens ledamöter, fullmäktiges ordförande och vice ordförande, kommundirektören, borgmästaren och biträdande borgmästaren samt ledamöterna i det organ som sköter planläggningsfrågor. Genom fullmäktiges beslut kan anmälningsskyldigheten utvidgas till att omfatta också ordförande, vice ordförande och föredragande för ett bestämt organ

Dessa personer bör anmäla om de har ledningsuppgifter och förtroendeuppdrag i affärsföretag som bedriver näringsverksamhet och i andra sammanslutningar, men också alla andra bindningar som kan ha betydelse för skötseln av förtroendeuppdraget eller tjänsteåliggandena.

– Omfattningen av anmälningsskyldigheten har diskuterats i hög grad medan lagen beretts. I den föreslagna avgränsningen har man försökt hitta en balans mellan informationsbehovet, dataskyddet och den administrativa bördan, säger Arto Sulonen, direktör för juridiska ärenden vid Kommunförbundet.

Målsättningen är den samma i de föreslagna lagparagrafer där kommunerna åläggs att i sina bokslut uppge arvodena för förtroendevalda och stöden till fullmäktigegrupper.

– Kommuninvånarnas delaktighet och förtroende för beslutsfattandet har minskat. Öppna och transparenta verksamhetsformer bidrar till att förtroendet stärks. På så sätt ökar förhoppningsvis kommuninvånarnas intresse för de gemensamma frågorna i kommunen, säger Sini Sallinen, sakkunnig vid Kommunförbundet.

Totalrevideringen av kommunallagen har pågått i två år och förslaget till ny kommunallag har skickats ut på remiss till kommunerna. De nya paragraferna diskuterades under ett seminarium den 3 juni i Kommunernas hus. I seminariet deltog 150 beslutsfattare.

Kommunens politiska ledarskap stärks

Genom lagförslaget stärks det politiska ledarskapet och den politiska och professionella ledningens arbetsfördelning klargörs. Det är också meningen att kommunens förvaltning, ekonomi och verksamhet ska ledas utgående från ett koncernperspektiv.

– Kommunfullmäktiges position som hela kommunens strategiska ledare poängteras tydligare än förr. Kommunerna kan ha förtroendevalda på heltid som har rätt att få tjänstledigt under förtroendeuppdraget. Det blir lättare att ta emot förtroendeuppdrag på heltid, vilket stärker det politiska ledarskapet, säger Heikki Harjula.

Arbetsfördelningen mellan kommundirektören och fullmäktigeordföranden och andra ledningsförutsättningar bör skrivas in i ett direktörsavtal som ska vara obligatoriskt i alla kommuner.

Det elektroniska beslutsfattandet ökas

Utöver traditionella sammanträden kan kommunerna införa elektroniska sammanträden, vilket innebär att mötena hålls via bild- och ljudförbindelse i en elektronisk verksamhetsmiljö.

Förutom vid offentliga sammanträden kan beslut fattas också elektroniskt utan att ärendena behandlas vid ordinarie sammanträden

I utkastet till kommunallag har också beaktats de krav som bestämmelserna om konkurrens och statligt stöd ställer på förvaltningen.

Närmare upplysningar:
Arto Sulonen, direktör för juridiska ärenden, tfn 0400 850 232
Heikki Harjula, ledande jurist, tfn 050 667 35
Sini Sallinen, sakkunnig, tfn 050 464 5662

Etiketter