Pressmeddelande, 

Roll som förtroendevald i både kommunen och välfärdsområdet

Anvisning: jäv på grund av dubbelroll som förtroendevald

Enligt de preliminära uppgifterna om välfärdsområdesvalet verkar över 75 procent av de invalda också vara ledamöter i kommunfullmäktige. Dessutom kan en del invalda vara tjänsteinnehavare eller arbetstagare i en kommun eller samkommun.

Alla nya förtroendevalda samt välfärdsområdenas och kommunernas organ måste i enlighet med jävsbestämmelserna i lagen om välfärdsområden och förvaltningslagen beakta eventuellt jäv som beror på dubbelroller.

Kommunförbundets förvaltningsjurister ger i sina färska anvisningar råd om samfundsjäv och anställningsjäv när förtroendevalda har dubbelroller.

Jäv på grund av dubbelroll

Bestämmelser om jäv för ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige finns i 102 § i lagen om välfärdsområden. En ledamot i välfärdsområdets fullmäktige är inte jävig i fullmäktige (enbart) på den grunden att han eller hon sköter förtroendeuppdrag i eller är anställd hos en kommun eller samkommun.

En ledamot i välfärdsområdets styrelse eller nämnd kan däremot vara jävig i styrelsen eller nämnden på grund av sin dubbelroll. På ledamöter i styrelsen och nämnderna tillämpas de allmänna jävsbestämmelserna i 28 § i förvaltningslagen. Då det gäller dubbelroller är samfundsjäv och anställningsjäv särskilt vanliga jävsformer.

Vad betyder jäv?

Syftet med jävsbestämmelserna är att trygga att ärenden behandlas opartiskt och att invånarna kan lita på att beslutsfattandet sker korrekt. Jäv innebär att en person har ett sådant förhållande till ett ärende eller till parterna att det kan äventyra personens opartiskhet när ärendet behandlas.

Den som är jävig får inte delta i behandlingen av ett förvaltningsärende hos en myndighet, dvs. hos organ i välfärdsområdet eller kommunen. Med behandling avses alla åtgärder inom ramen för förvaltningsförfarandet som på något sätt kan påverka beslutet i ärendet.

Jävet gäller alla behandlingsskeden från början av beredningen till verkställigheten. En jävig person får inte

  • föredra eller bereda ett ärende som ska behandlas
  • delta i beslutsfattandet som ledamot av organet
  • sköta uppgifter som anknyter till verkställigheten av beslutet.

Om en jävig person deltar i behandlingen av ett ärende tillkommer beslutet i oriktig ordning. Ett beslut som tillkommit i oriktig ordning kan hävas om ändring söks i beslutet. Välfärdsområdets myndigheter kan också själva rätta fel i förfarandet i enlighet med 50 § i förvaltningslagen.

Det är också viktigt att beakta en allmän felaktig uppfattning: jäv är en annan sak än valbarhet. Jäv hänför sig till behandlingen av ett enskilt ärende hos en myndighet, medan valbarhet handlar om huruvida någon alls kan bli vald till ett visst organ.

Läs förvaltningsjuristernas färska anvisningar om samfundsjäv och anställningsjäv när förtroendevalda har dubbelroller.

Kommunförbundets webbplats erbjuder nyttig information om jäv även för välfärdsområdena.

Läs mer

Etiketter
Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki

ledande jurist
Juridiska enheten, Förvaltningsjurister
+358 9 771 2463, +358 50 349 5460
Ansvarsområden
  • kommunallagen och allmän kommunalrätt
  • förvaltningsförfarandet
  • offentlighet och datasekretess
  • vallagstiftningen
  • språklagen
  • kommunsammanslagningar