Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

Klimat, digitalisering och bildning. Kommunförbundet vill att nästa regering förser kommunerna med verktyg för att klara av framtidens utmaningar. Kommunförbundets styrelse godkände förbundets mål för regeringsprogrammet för riksdagsperioden 2019-2023 (på finska) på sitt möte på torsdagen. Förbundet

Lovisa stad valde tre nya direktörer: en för näringsliv och infrastruktur, en för bildning och välfärd och en till stadskansliet. Valen skedde på stadsfullmäktiges möte på onsdag kväll. Direktörerna tillträder för de tre nygrundade centralerna: stadskanslicentralen, centralen för bildning och

Social- och hälsovårdsutskottet röstade nej till omfattande jour vid Vasa centralsjukhus. SFP:s Veronica Rehn-Kivi hade hoppats på att förnuftet skulle segra. SFP:s riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi som är medlem i riksdagens social- och hälsovårdsutskott, är ytterst besviken över att

En stor del av Finlands största kommuner har mer ambitiösa klimatmål än staten. Detta visar Sitras färska utredning , där man granskade klimatmålen, -åtgärderna och utsläppen i Finlands 50 största kommuner. Tvåspråkiga kommuner är Raseborg, Borgå, Kyrkslätt, Lojo, Helsingfors, Vanda, Esbo, Åbo och

Bristande service på svenska tas upp av Europarådet som i sina färska rekommendationer tar fasta på vårdreformen och att öka toleransen för svenskan i Finland. Europarådets ministerkommitté har gett sina rekommendationer (på finska) för verkställandet av stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk i

Efter många goda år står Kimitoön nu inför kalla fakta som visar att intäkterna inte täcker kostnaderna för kommunens verksamhet, säger kommunen i ett pressmeddelande . Nu ska kommunen ta ett aktivt grepp för att på lång sikt kunna trygga kommunens självständighet och goda servicenivå.

Kommunallagen reglerar hur en förtroendevald ska sköta sitt uppdrag, skriver ledande jurist Ida Sulin som här redogör för rättsliga påföljder för kommunalt förtroendevalda. Att fungera som kommunalt förtroendevald kan vara en livsuppgift, ett kul uppdrag eller kanske något som man lite i misstag

Tjänstebrott är temat vid det årliga symposiet som ordnas av Finlands Svenska Kommunalförening i samarbete med Finlands Kommunförbund. Symposiet hålls torsdag 15 november i Kommunernas hus i Helsingfors. Symposiet behandlar åtal och straff för tjänstebrott i det kommunala förtroendeuppdraget.

Kriterierna för kriskommuner förnyas. En arbetsgrupp föreslår att själva kriskommunförfarandet kvarstår, med att de ekonomiska nyckeltalen som definierar en kriskommun ska ändras genomgående. – Kriterierna skulle inte bli strängare utan bättre, konstaterar Henrik Rainio , tf direktör för

De svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna måste bli synligare på webben. Därför kör Helsingfors stad igång med en intensiv spurt för att förbättra kundorienteringen och tillgängligheten i sina tjänster. Vad? ”Service Design Sprint”- vecka, 8-12 oktober, i Berghälls ämbetshus Det vill säga?

– Det krävs kontinuerligt och målmedvetet arbete för att upprätthålla en fungerande demokrati och trygga de grundläggande och mänskliga rättigheterna, sade Justitieminister Antti Häkkänen i ett tal på demokratidagen i Helsingfors. Demokratidagen firades i Kommunernas hus med paneldiskussioner och

Finalisterna i tävlingen om titeln Årets bibliotekskommun offentliggjordes i dag på Åbo bokmässa. De är Esbo, Idensalmi, Lundo, Salla och Seinäjoki. Tävlingen ordnas av Kommunförbundet i samarbet med Finlands biblioteksförening och Läscentrum. I år är första gången utmärkelsen delas ut. Tävlingen

Ledarna för de nationella social- och hälsovårdsorganisationerna är ännu mer kritiska mot vård- och landskapsreformen än de kommunala social- och hälsovårdsdirektörera, visar Organisationsbarometern 2018. Organisationsbarometern utfördes av SOSTE Finlands social och hälsa rf. Resultaten indikerar

Pilotförsöken med servicesedlar fortsätter även i nästa år. Staten bjuder till med 10,5 miljoner euro. Statsunderstöd till ett belopp av 10,5 miljoner euro har beviljats för försöken med servicesedlar. De pågående försöken får därmed fortsätta under 2019, senast till den 31 oktober 2019. Försöken

Språkpolitiken i Finland saknar mål och styrning. Resultatet är ett försämrat språkklimat. Språkpolitik var ett av de teman som diskuterades under en konferens som översättarorganisationerna i Finland arrangerade med anledning av den internationella översättardagen. Den internationella

Förlängd läroplikt, avgiftsfri småbarnspedagogik och basfinansieringens tillräcklighet är heta teman inom skolpolitiken inför nästa valperiod. – Vi på Kommunförbundet har föreslagit att eventuella extra resurser inte ska användas på en förlängd läroplikt, utan på utveckling av den grundläggande

Hur ska regeringen garantera svenskspråkig service efter social- och hälsovårdsreformen? I en utredning som justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet låtit utföra ges rekommendationer om hur språklig tillgänglighet kan garanteras i social- och hälsovårdsreformen. Enligt