Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

Bri st en på arbetskraft är idag det största problemet inom boendeservicen för äldre, visar en enkät till som Kommunförbundet gjorde i februari. I flera av de öppna svaren i enkäten uttrycktes en stark oro för att en höjning av dimensioneringen av vårdpersonalen inom boendeservice med heldygnsomsorg

Av kandidaterna i vårens riksdagsval sitter cirka 40 procent i kommunfullmäktige, visar Kommunförbundets utredning. Sammanlagt 2 468 personer kandiderar i riksdagsvalet och 990 av dem valdes till kommunfullmäktige vid kommunalvalet 2017. Andelen fullmäktigeledamöter som ställer upp i valet är

Enligt Kommunförbundet bör planläggningen och genomförandet av planer göras smidigare, byggandets och byggnadernas kvalitet förbättras och tjänsterna tillhandahålls nära kommuninvånarna. Kommunförbundets styrelse har på sitt möte den 21 mars dragit upp riktlinjerna för hur markanvändningen och

Esbo stad har i två månaders tid provat på att låta en robot sköta kundbetjäning per telefon och hjälpa till med att snabbt söka information. Försöken visade lovande resultat. Under december och januari månad provade Esbo stad på att låta en robot sköta kundbetjäningen inom stadstekniska sektorn.

Alla talar om ”bredare axlar” inom vården. När enheterna blir större har den svenskspråkiga servicen en tendens att drunkna om det inte finns klart definierade strukturer. Folktingets Johanna Lindholm arbetar för att trygga de språkliga rättigheterna i beredningen av social- och hälsovårdsreformen.

Alla talar om ”bredare axlar” inom vården. När enheterna blir större har den svenskspråkiga servicen en tendens att drunkna om det inte finns klart definierade strukturer. Folktingets Johanna Lindholm arbetar för att trygga de språkliga rättigheterna i beredningen av social- och hälsovårdsreformen.

Riksdagsvalet är också ett kommunalt val. Varför påstår jag det? Jo, för att riksdagen har ett stort inflytande över kommunerna. Riksdagen styr kommunerna med hård hand via lagstiftning, finansiering och strukturella reformer. En stor del av de lagar som behandlas i Finlands riksdag berör den

Vad kan dina riksdagsvalskandidat om kommunen? Kommuntorget har ställt samman en lista med bra frågor du borde ställa till de som vill ha din röst. Riksdagen beslutar om många frågor som berör kommunerna, och det är viktigt att beslutsfattarna vet vad de beslutar om. Läs mer : Riksdagsvalet är ett

Jakobstad placerar sig bland de tio främsta i en undersökning om regionstädernas attraktionskraft. Kännetecknande för de attraktiva regionstäderna är bland annat gynnsam tillväxttrend, ökande invånarantal, god sysselsättningsnivå i kombination med trivsamt stadscentrum och goda kultur- och

Anders Knape valdes den 19 mars till ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Knape som representerar moderaterna ledde SKL också under åren 2007-15. Samtidigt valde Kommunförbundets svenska systerorganisation även en ny styrelse för mandatperioden 2019-2023. – Det politiska läget i

I maj 1919 samlades Svenska Finlands folkting för första gången till session. Folktingets 100-årsjubileum firas under hela detta år. Under år 2019 ordnar Folktinget tre jubileumsseminarier som lyfter upp ämnen som är centrala för den svenskspråkiga befolkningen i Finland. 100-årsjubileet firas också

58,6 procent av de Korsholmare som valde att förhandsrösta i den rådgivande folkomröstningen om en kommunsammanslagning mellan Vasa och Korsholm säger nej till en fusion. Förhandsrösterna räknades tidigare i dag söndag och resultatet av dem publicerades för en stund sedan. Valdagsrösterna räknas som

Det blev ett rungande nej till samgångsavtalet med Vasa i den rådgivande folkomröstningen som arrangerades i Korsholm på söndagen. En klar majoritet av Korsholmarna motsätter sig en sammanslagning av Korsholm och Vasa. 61,3 procent av Korsholmarna röstade nej och 36,8 procent ja. Valdeltagandet blev

Förra veckan publicerades en förstudie där finansministeriets arbetsgrupp konstaterar att en reform av statsandelssystemet inte är tillräcklig för att utjämna skillnaderna mellan kommunerna. – På grund av kommunernas differentiering är det naturligt att fundera på huruvida kommunernas uppgifter i

Flyttningsströmmen av finlandssvenskar till Sverige håller i sig. År 2016 var ett toppår i utflyttningen. Då flyttade nästan 1 500 svenskspråkiga till Sverige. Ökningen var speciellt tydlig i Österbotten. Samtidigt var rörligheten i synnerhet från Helsingforsregionen fortsättningsvis stor. Totalt

Kommunförbundet ser ingen orsak till att upphäva den lag som begränsar kommunernas möjligheter att lägga ut sin social- och hälsovård. Lagen är i kraft till utgången av 2022. Kommunförbundets vice vd Hanna Tainio befarar i en intervju för Kuntalehti att en indragning av lagen leder till oöverlagda

Esbo stadsbibliotek vann titeln årets bibliotek, The Library of The Year 2019, på bokmässan i London, skriver staden i ett pressmeddelande . Det är andra gången som utmärkelsen delas ut. Motiveringen är att Esbo stadsbibliotek erbjuder ett öppet och innovativt utrymme för alla invånare. Biblioteket

Kommunerna befinner sig i så olika lägen att enbart en utveckling av statsandelssystemet inte kan svara på de utmaningar som kommuner av olika storlek har. Därför måste statsandelssystemet och kommunernas uppgifter eventuellt omdefinieras. Det konstaterar finansministeriets arbetsgrupp som utrett

Reformen och regeringen föll. Nu har kommunerna sin chans att visa vad de går för, säger Kommunförbundets vd Minna Karhunen. I efterdyningarna av landskaps- och vårdereformens uppmanar Karhunen kommunernas tjänstemän och beslutsfattare att ta tillfället i akt och fortsätta beredningsarbetet för en