Programperioden 2014–2020 för strukturfonderna

EU:s mångåriga finansieringsram och Finland

Strukturfondernas EU-finansieringsram uppgår i Finland till sammanlagt 1 488 miljoner euro under hela perioden 2014–2020. Av summan går 305,3 miljoner till specialfinansiering i avlägsna glest befolkade områden och 161,3 miljoner till regionalt samarbete i Europa. I EU-finansieringsramen ingår också Finlands andel på uppskattningsvis cirka 29 miljoner euro i fonden för dem som har det sämst ställt. Det som Finland får totalt minskar med cirka 25 procent jämfört med perioden 2007–2013.

Innehållet i sammanhållningspolitiken styrs av ett förordningspaket, som består av den allmänna förordningen om de europeiska struktur- och investeringsfonderna och dessutom av förordningar om särskilda fonder (Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF, Europeiska socialfonden ESF och Sammanhållningsfonden) och förordningen om europeiskt territoriellt samarbete. Förordningarna trädde i kraft den 1 januari 2014. Förordningen om Europeisk gruppering för territoriellt samarbete  EGTS trädde i kraft den 22 juni 2014. Sektorspecifika verkställighetsförfattningar som kompletterar förordningarna och författningar som kommissionen delegerat har trätt i kraft senare.

Den partnerskapsöverenskommelse som ingåtts med kommissionen bestämmer de gemensamma målen och arbetsfördelningen i de europeiska struktur- och investeringsfonder som anlitas i Finland, det vill säga ERUFESFjordbruksfonden för landsbygdsutveckling  och havs- och fiskerifonden under programperioden 2014–2020. I partnerskapsöverenskommelsen har man också avtalat om nationella mål för de europeiska struktur- och investeringsfondernas verksamhet.

Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 – strukturfondsprogrammet för Finland

Hållbar tillväxt och jobb 2014−2020 – strukturfondsprogrammet för Finland täcker hela landet och omfattar verksamhet som finansieras ur både regionala utvecklingsfonden och socialfonden. Norra och östra Finland samt södra och västra Finland har berett regionala planer som preciserar den riksomfattande planens mål per storregion. Arbets- och näringsministeriet, Undervisnings- och kulturministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet har svarat för beredningen av de riksomfattande temana.

Strukturfondsprogrammet för Finland har en totalfinansiering på 2,6 miljarder euro, varav EU-finansieringens andel är 1,3 miljarder. Resten, likaså 1,3 miljarder, är nationell offentlig finansiering. Av den nationella offentliga finansieringen är statens andel 75 procent och kommunernas och andra offentliga instansers andel 25 procent.  Det förväntas att kommunerna och andra offentliga instanser årligen bidrar med cirka 50 miljoner euro för utvecklingsverksamhet inom ramen för programmet.

I fråga om användningen av medel ur strukturfonderna kommer man att betona bestående näringspolitiska effekter, tillväxt- och sysselsättningsperspektivet samt vikten av att regionernas näringsstruktur och verksamhetsbetingelser utvecklas på ett hållbart sätt. Det genomgående temat i programmet är främjande av en ekonomi med låga kolutsläpp. Projekt som stöder detta mål kommer att få 25 procent av finansieringen ur regionala utvecklingsfonden.
Programmet innehåller fem prioriterade områden (EU-finansieringen inom parentes):

  1. Små och medelstora företags konkurrenskraft (ERUF 328 miljoner euro)
  2. Produktion och användning av ny information och kunskap (ERUF 435 miljoner euro)
  3. Sysselsättningens och arbetskraftens rörlighet (ESF 234 miljoner euro)
  4. Utbildning, kompetens och livslångt lärande (ESF 164 miljoner euro)
  5. Social delaktighet och kampen mot fattigdom (ESF 99 miljoner euro)
     

Hållbar stadsutveckling

Helsingfors, Esbo, Vanda, Uleåborg, Tammerfors och Åbo har i samråd utarbetat en integrerad regional strategi för hållbar stadsutveckling (6AIKA - Avoin ja ketterä kaupunki; en öppen och smidig stad). För verkställandet av strategin har det inom strukturfondsprogrammet reserverats cirka 39,5 miljoner ur regionala utvecklingsfonden.

Gemenskapsinriktad lokal utveckling

Inom programmet för utveckling av landsbygden fortsätter finansieringen av Leader-verksamheten: av landsbygdsfondens medel riktas minst 5 procent till gemenskapsinriktad lokal utveckling. I stadsregionerna är det möjligt att finansiera utvecklingsverksamhet som utgår från medborgaraktörer som en del av det normala verkställandet av programmet, det vill säga landskapens samarbetsgrupper beslutar om att utlysa ansökan och om vilka teman som ska prioriteras. I de regionala planerna för norra och östra Finland samt för södra och västra Finland beskrivs saken närmare.

tags