Omslag

Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner

Medverkande
Bokföringsnämndens kommunsektion. Arbets- och näringsministeriet
Publiceringsdatum

Category

Beskrivning
Följande justeringar har gjorts i denna allmänna anvisning:
- Familjeledighetsersättningar bokförs som minskning av personalutgifter.
- Ordalydelsen i den punkt som gäller material, förnödenheter och varor har ändrats så att den motsvarar den uppdaterade JHS-anvisningen om kontoplan för kommuner och samkommuner.
- Ett eventuellt negativt skatteredovisningsbelopp för december bokförs som minskning av skatteinkomster för räkenskapsperioden i fråga och som resultatreglering.

Den uppdaterade anvisningen ersätter den tidigare allmänna anvisningen från 2016. Den nya anvisningen tillämpas i bokföringen och bokslutet från och med år 2018.
Publiceringsdatum
Upplaga
5
Filstorlek
268 kB
ISBN
978-952-293-633-2
Antal sidor
24
Utgivare
Finlands Kommunförbund